Budgetmotion 29/2017-2018

Åtgärder för ett hållbart fiske

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 29/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åtgärder för ett hållbart fiske

 

Landskapsregeringen vill inför en fiskevårdsavgift för turister i syfte att finansiera verksamheten vid fiskeproduktionsanläggningen Guttorp. En riktad avgift mot besökande sportfiskare både är och upplevs i sin presenterade form som en oskälig pålaga som skadar fisketurismnäringens anseende.

     Samtidigt kan kläckning, uppfödning och utplantering av fiskyngel ses som konstgjord andning för en naturlig reproduktion som inte fungerar. För att på sikt komma till rätta med den naturliga obalansen måste vi vidta åtgärder för att skapa ett hållbart fiske.

     För att nå dithän krävs proaktivt samarbete från alla inblandade aktörer, myndigheter, vattenägare och fiskenäringen. Utan samverkan blir det svårt att nå hållbarhetsmålet.

För att åtgärderna ska få effekt krävs reglering, på samma sätt som övrig jakt på vilt regleras i dag. Vi måste inse att havet, liksom naturen i övrigt, inte är en outsinlig resurs.

     Initialt bör det genom lag införas ett allmänt och respekterat fiskeförbud under fiskens lektid. Detta gäller särskilt i och kring kända och naturliga lekområden för i första hand gädda, abborre och gös. Lekområden som inte fungerar bör restaureras och nya områden anläggas på lämpliga platser. Arbetet utförs av fiskelagen i samarbete med fiskeribyråns tjänstemän och förutsätter lyhördhet och samarbetsvilja från båda parter.

     Det bör även genom lag införas regler för att minska uttaget av icke-könsmogen fisk, t.ex. minimistorlek på nätmaskor.

     För att bekosta vatten- och fiskevården bör Ålands regering skapa en särskild vatten- och fiskevårdsfond där även fiskodlingen kunde vara med och betala en miljöavgift per mängd odlad fisk. Fiskodlingen är en mycket viktig skärgårdsnäring. En miljöavgift ger möjlighet till ökade volymer mot att näringens miljöpåverkan balanseras genom en avgift som finansierar vatten- och fiskevården över hela Åland.

     Verksamheten som idag bedrivs vid Guttorp har en viktig framtid, men inte nödvändigtvis i offentlig regi. Åtminstone bör privata intressenter inom t.ex. fiskodlingen tillfrågas om det finns intresse av att överta hela eller delar av verksamheten för uppfödning av smolt.

     För att utreda detta och förutsättningarna för att hitta ett samförstånd kring en strategi och ett program för ett fiske är bör verksamheten finansieras med skattemedel tills en bättre lösning finns på plats. Därför säger vi absolut nej till införandet av fiskevårdsavgifter för gästande sportfiskare, vilket skulle ha en mycket negativ inverkan på den enda egentliga säsongsförlängningsprodukten som Åland har att erbjuda.

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG

      

Moment: 67010 Fiskevård

Sida: 103

Ändring av anslag: Anslaget ökas med 300 000 €

Momentmotivering: Föreslås att stycket ”Intäkter” utgår och ersätts av följande text: ”Istället för att införa en dåligt utredd fiskevårdsavgift återkommer regeringen till lagtinget med ett lagförslag om ett förbud mot nätfiske under lektiden samt inrättar en särskild vatten- och fiskevårdsfond.”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

 

 

Brage Eklund                      Axel Jonsson