Budgetmotion 30/2017-2018

Beställ ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 30/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Veronica Thörnroos

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Beställ ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs

 

Landskapets fartygsflotta är föråldrad och investeringsbehovet stort. Trots ett kontinuerligt underhåll är trafikstörningar på grund av tekniska problem allt vanligare. Nya säkerhetskrav, tyngre och bredare fordon samt passagerarnas berättigade krav gör det allt svårare att upprätthålla en trygg, säker och förutsägbar trafik. Det torde vara allmänt känt att det på linjen Åva - Osnäs finns  kapacitetsproblemen. Näringslivet i skärgården, främst inom fiskindustrin, har ett kontinuerligt behov av tunga transporter. Den tillgängliga lastkapaciteten motsvarar inte det faktiska behovet.

 

Med anledning av detta är det anmärkningsvärt att landskapsregeringen  väljer att prioritera ett nybygge till Föglölinjen där det i skrivandets stund är ytterst oklart kring trafiklösningarna, och därmed också rutten "  En ny färja kan inleda trafiken på en kortare linje när kortrutten till denna del är utbyggd på västra Föglö" skriver  landskapsregeringen men om, och när västra Föglö kommer att vara utbyggt vågar landskapsregeringen inte sia om. Men skärgården kan inte vänta längre. Det behöver beställas ett nytt tonnage och det behöver beställas nu. Att ytterligare vänta några år medan den demokratiska processerna rullar vidare på västra Föglö låter sig inte göras om vi vill ha en levande skärgård. Därtill bör inte ges fullmakt att gå vidare med planerna på att påbörja arbetet med en  kravspecifikation för ett mindre nybyggt fartyg för matartrafik innan landskapsregeringen har presenterat närmare uppgifter om trafikområde, storlek etc.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Underrubriken Tonnage

Sida: 40

Följande text ändras :

De två sista meningarna ersätts med följande lydelse: ”För att bättre kunna möta dagens behov och stödja utvecklingen mot ett hållbarare samhälle tas en kravbeskrivning fram och anbud inhämtas för en färja på totalentreprenad för Åva-Osnäs linjen.”

 

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik s 109

Ändring av motivering: Den sista meningarna under rubriken Fullmakt stryks.

 

Moment: 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) s 196

Ändring av motivering:

Det näst sista stycket får följande lydelse : ”Arbetet med att förbättra kapaciteten inom skärgårdstrafiken  fortgår under år 2018 genom att ta fram en kravbeskrivning och begära in anbud på en färja på  totalentreprenad för driften på linjen Åva-Osnäs.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Veronica Thörnroos