Budgetmotion 3/2020-2021

”Corona-stöd” till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     3/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Stephan Toivonen

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Corona-stöd” till folkpensionärer, sjukpensionärer samt för personer med långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet

 

I vårt partiprogram skriver Åländsk Demokrati: ”Vi vill ge ett pensionsarvode om 100 €/månad till alla som lyfter folkpension eller sjukpension eller på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning.”

 

Enligt ÅSUBs rapport (2018:6) Ekonomisk utsatthet och social trygghet 2016 kan vi se att 17,1 % av hushållen ligger under den relativa fattigdomsgränsen år 2016 (15257 euro för enpersonshushåll). Vi kan även se att utnyttjandegraden för de lagstadgade utkomststöden ligger på 22,9% på Åland. I Finland som helhet är utnyttjandegraden 1,3 ggr högre.

 

Enligt ÅSUB senaste prognos kommer BNP att minska med 16% för 2020, vilket är den största minskningen de senaste 100 åren. Åland behöver därför aktiva stimulansåtgärder. Det går att kombinera dessa med att samtidigt hjälpa de mest utsatta i samhället.

 

Vi föreslår därför att landskapet Åland satsar 2.500.000 € som ett ”Coronastöd” till de grupper, som lyfter folkpension eller sjukpension samt till dem, som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre lyfter inkomstrelaterad ersättning.

 

Coronastödet skall fås utan ansökan och skall vara skattefritt och skall därför inte inverka på sociala understöd.

 

FÖRSLAG

      

Moment: Överföringar 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) (sid 165).

Ändring av anslag: Ökas med 2.500.000 €

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Anslaget ökas med 2.500.000 € att användas som ”Coronabidrag” till personer, som lyfter folkpension eller sjukpension, eller som på grund av långvarig sjukdom eller långvarig arbetslöshet inte längre erhåller inkomstrelaterad ersättning.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

Stephan Toivonen