Budgetmotion 34/2021-2022

Samla insatserna för barn och ungdomars hälsa

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 34/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Samla insatserna för barn och ungdomars hälsa

 

Åländska barn och ungdomars mentala hälsa har förvärrats de senaste åren och coronapandemins psykosociala konsekvenser visar sig tydligt i undersökningar och av sakkunnigas utsago.

 

Landskapsregeringen behöver ta ett samlat grepp om ungdomars fysiska, psykiska, sociala och sexuella hälsa i syfte att göra vården så tillgänglig som möjligt för våra unga och för att optimera samordningsvinster. Det som skulle ha omedelbar förbättrande effekt på ungas psykiska ohälsa och det som prioriteras främst bland sakkunniga är en ungdomsmottagning. Insatser som en ungdomsmottagning och ett familjecenter har på andra orter visat sig även vara ekonomiskt inbesparande på sikt. Under mandatperiodens första halva har olika processer presenterats kring de två ovanstående projekten samtidigt som man i årsbudgeten ger anslag till ett flerårigt projekt för att förbättra ungdomars välmående. I denna tilläggsbudget anslås därtill medel för att starta en lågtröskelmottagning för mental hälsa för personer under 18 år. De olika besked som har getts från landskapet gör gällande att flera insatser planeras utan att ha föregåtts av en gemensam behovsanalys och till synes utan någon samordning och har inte heller förankrats i ÅHS styrelse. Nu när LR avser att inrätta en lågtröskelmottagning för mental hälsa för ungdomar under 18 år under hälsocentralen, väcks åter igen frågor kring vilken behovsanalys som har legat till grund för detta beslut. Med en sådan mottagning under hälsocentralen, riskerar man att få två olika instanser under ÅHS med delvis överlappande uppdrag, då studerandehälsan och skolhälsovården erbjuder liknande tjänster för ungdomar i högstadiet och gymnasium. Dessutom riskerar ungdomars problem att medikaliseras då de behöver uppsöka sjukhuset, vilket i sig kan innebära en höjd tröskel för många.

 

Vi efterlyser en beskrivning av den helhet där det är meningen att just dessa insatser ska ingå för att uppfylla vårdbehovet hos dagens ungdomar på Åland.

 

FÖRSLAG

      

Moment: 84000 Ålands Hälso- och Sjukvård, verksamhet

Ändring av anslag: -

Ändring av motivering: Följande text läggs till efter sjätte stycket:
Landskapsregeringen återkommer under våren till lagtinget med ett meddelande där man redogör för hur man avser samordna och utveckla vårdinsatserna för barn och ungdomar så att de bildar en integrerad helhet.”

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

Simon Påvals