Budgetmotion 35/2021-2022

Bredare uppdrag kring ungas psykiska ohälsa

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 35/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-02-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Bredare uppdrag kring ungas psykiska ohälsa

 

Att inrätta en särskild lågtröskelmottagning för barn och unga i behov av psykiatriskt stöd och mental hälsa är i sig en god idé. Mycket bättre än att inrätta en digital mottagning, som landskapsregeringen tidigare lanserat.

 

Tyvärr förefaller det finnas en annan syn på inrättandet av denna mottagning inom ÅHS med beaktande av att ÅHS tre representanter i arbetsgruppen lämnade uppdraget i arbetsgruppen i förtid.

 

Ledningsgruppen för Ålands hälso- och sjukvård (13.4.2021) ansåg att arbetsgruppen gällande ungdomsmottagningen var alldeles för snävt sammansatt. ÅHS önskade att arbetsgruppen för en ungdomsmottagning hade utvidgas med deltagare från socialvården. Ledningsgruppens åsikt är att en lågtröskelverksamhet för ungdomar inte ska utgå från hälso- och sjukvården utan borde utgå från socialvårdens uppdrag.

 

Efter att ÅHS lämnat arbetsgruppen slutfördes arbetet av tjänstemännen från landskapsregeringen. Det förefaller alltså finnas olika syn på vad som är vårdens kontra socialvårdens uppdrag i detta sammanhang. Det verkar inte vara de bästa förutsättningarna för ett lyckosamt förverkligande av denna mottagning.

 

Det finns ett uppenbart behov att ta ett bredare grepp om ungas psykiska ohälsa och verka för bättre strukturer för hur ÅHS, Kommunernas Socialtjänst, kommunerna, Ålands gymnasium, Boost och de organisationer inom tredje sektorn som arbetar med barn och unga. Detta arbete borde fortgå och därför uppmanar vi landskapsregeringen att tillsätta en arbetsgrupp som tar ett bredare grepp om frågan kring barns och ungas mentala hälsa.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

Ändring av momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: ”Landskapsregeringen tar ett bredare grepp kring frågan om barn och ungdomars psykiska ohälsa genom att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att åstadkomma en tvärsektoriell samverkan.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 4 februari 2022

 

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman