Budgetmotion 37/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 37/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Vtm Veronica Thörnroos m.f.l

2016-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samspelet mellan kommuner och landskapet

 

 

Samspelet mellan kommer och landskapet är komplext och kräver tydliga politiska mål, stabilitet och långsiktighet. Det offentliga Åland, landskapet och kommunerna, behöver en förutsägbar, ärlig och öppen kommunikation. Vi delar Liberalernas syn (BM nr11/2013-2014)  ”Landskapsregeringen ska vid beredning av budgetförslag ta hänsyn till de kommunala finansieringsprinciperna och beakta de kommunalekonomiska effekterna då förändringar sker av bl.a. direkta skatter som påverkar det kommunala skatteunderlaget. Finansieringsprinciperna är grundläggande och ömsesidig för de ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunsektorn” .

 

Förslaget i klämmen är helt i linje med budgetmotion nr 11/2013-2014.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att till allmänna motiveringen under rubriken Landskapet och kommunerna (s.10) införs ett nytt stycke med följande ordalydelse: ”Landskapsregeringens finanspolitik mot kommunerna kan inte i första hand bygga på att balansera den egna ekonomin utan att respektera överenskomna avtal som bygger på att trygga kommunernas ekonomi”.

 

 

                     

 

 

Mariehamn den 21 april 2016

 

 

Veronica Thörnroos

Britt Lundberg

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Roger Nordlund

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Jörgen Pettersson