Budgetmotion 38/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 38/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Infrastruktur, Finansiering genom OPS, tillägg till allmänna motiveringen

 

 

Då det råder en del osäkerhet om hur snabbt en framställning om extra anslag, enligt självstyrelselagens § 48, kan erhålla ett positivt resultat är det nödvändigt att arbeta på bred front.

Under rubriken Kortrutt på sid 34 i allmänna motiveringen beskrivs hur landskapsregeringen avser hantera ärendet om extra anslag och därefter skrivs "Samtidigt undersöks alternativa finansieringslösningar, så som offentlig-privat samverkan(OPS). OPS finansierings alternativet kan vara ett fullgott alternativ till extra anslaget. Med OPS finansieringen blir drivkraften i projektet troligare starkare med tidsvinster som följd vilket betyder att införtjäningen av investeringen startar tidigare vilket betyder vinst för landskapets driftsbudget.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att ett tillägg under rubriken Kortrutt i den allmänna motiveringen, sid. 34,införs som sista mening med följande lydelse:” Östra Föglö, Sottungatrafikens koppling till tvärgående linjen och västra Föglö utreds om det kan genomföras som ett projekt fördelat på tre etapper genom offentlig-privat samverkan (OPS).”

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa