Budgetmotion 43/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

BrittBeskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 43/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Britt Lundberg m.fl.

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Våra mest utsatta ska söka rättvisa i Åbo

 

 

Landskapet har barn-, diskriminerings-, klient- och patientombudsmän.   Barnombudsmannen (BO) har i uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen och påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland. Ålands diskrimineringsombudsman (DO) arbetar för att främja jämlikhet inom offentlig sektor, att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning motverkas och förhindras. DO arbetar för och förespråkar nolltolerans av diskriminering. DO tar emot och utreder anmälningar om diskriminering från enskilda personer. Patientombudsmannen sköter ärenden som rör patienters ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården. Klientsombudsmannen hanterar ärenden och ger råd, svarar på frågor samt tar emot kritik och allmänna synpunkter som rör socialvården.

 

Lanskapsregering överväger nu hur möjligheten att genom en överenskommelseförordning överföra våra ombudsmannatjänster till Finland. Ombudsmännen för talan för de svagaste och mest utsatta i vårt samhälle. Personer som känner sig illa behandlade i sitt samhälle hänvisas i så fall till ett helt annat samhälle. Där kunskapen om förhållandena på Åland och känslan för vårt samhälle inte kan förväntas finnas. Dessutom finns dessa myndigheter inte som enspråkigt svenska i Finland. Har vi inte råd med självstyrelse för våra mest utsatta i samhället?

 

Landskapsregeringen är inkonsekvent i sitt agerande. Parallellt med att regeringen nu överväger att uppgifter och service som hör till självstyrelsens ansvarsområde ska överföras till Finland, samtidigt som regeringen protesterar högt över att Finland flyttar uppehållsrättsärendena, som de facto är Finlands eget ansvarsområde till Finland. Vår åländska regering hänvisar till att de som behöver orimliga resor och risken för att inte få service bemötande på svenska.  Vi frågar oss om inte alla människor har lika värde? Regeringen skall tillse att de åläggande som självstyrelsen ska sköta och särskild berör människors grundläggande mänskliga rättigheter ska organiseras på ett konstnadseffektivt sätt på Åland

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att stycke 1 i den allmänna motiveringen under rubriken Myndigheter,  Ålands ombudsmannamyndighet, Datainspektion och övriga små myndigheter (s.7) stryks.

    

 

 

 

Mariehamn den 22 april

 

 

Britt Lundberg

 

 

Runar Karlsson

 

 

Roger Nordlund

 

 

Harry Jansson

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Mikael Lindholm