Budgetmotion 44/2017-2018

Avbytarservice

Tillhör ärendet: Avbytarservice
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 44/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum2017-11-13

 

Mikael Lindholm m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avbytarservice

 

 

Förra landskapsregeringen gick in för att privatisera avbytarservicen för lantbrukare. Tanken var att privata företag skulle bildas för att sköta servicen och detta skulle sedan till viss del stödas av landskapsregeringen. I dag vet vi att målsättningen inte infriats och att en ändring av nuvarande system måste till för att trygga såväl lantbrukarna som djurskyddet. I dagsläget finns det inte avbytare som kan rycka in vid t ex plötslig sjukdom eller olyckshändelse vilket är ohållbart. Det går inte att jämföra djurhållning med annan företagsverksamhet då djuren måste ha daglig tillsyn och för mjölkkor flera gånger om dagen. Ett första avgörande steg för att uppnå en tryggare vardag för lantbrukarna är att ansvaret för avbytarservicen överförs till social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Reformen motivreas med att avbytarservicen i första hand är en social rättighet.

     Anslaget under momentet för Avbytarservice föreslås därför flyttas till Övriga sociala uppgifter med oförändrad kostnadsram.

 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag/vi

 

Moment: moment 61550 Avbytarservice (s. 167)

Ändring av anslag: sänks med 325.000 euro

Momentmotivering: Motiveringen under momentet får följande lydelse: ”Anslaget utgår och medlen tas upp under moment 41010.

 

 

Moment: 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) s. 151

Ändring av anslag: ökas med 325.000 euro

Momentmotivering: Motiveringen under momentet får följande tillägg: ”Av anslaget ska 325.000 euro användas för att säkerställa åtaganden och kostnader i enlighet med LL (2014:53) om avbytarservice. Anslaget avser utgifter för ersättning till privat avbytarservice samt vikariehjälp i enlighet med regelverket.”

 

 

Mariehamn den 13/11 2017

 

 

Mikael Lindholm

Jörgen Pettersson

Britt Lundberg

Harry Jansson

Runar Karlsson