Budgetmotion 46/2017-2018

Extra anslag för kortrutten

Tillhör ärendet: Extra anslag för kortrutten
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     46/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2017-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Extra anslag för kortrutten

 

Ifall lagtingets majoritet avser att ge klartecken för landskapsregeringens planer på satsning på s.k. kortruttsprojekt, utöver en redan stor investeringsskuld i form av bl.a. broar, nya offentliga byggnader och IT-utveckling, är det av största vikt att den aviserade skuldsättningen av Åland reduceras i största möjliga mån genom beviljande av extra anslag från Ålandsdelegationen. I motsatts till vad som tidigare meddelats har landskapsregeringen nu för avsikt att föra en framställan om anhållan om extra anslag till lagtinget för behandling. Det är av största vikt att de planerade satsningarna på kortruttsprojekt och nyanskaffningar av ny färjkapacitet inte startas upp före det att anhållan om extra anslag överförts till Ålandsdelegationen. I annat fall riskerar landskapet att i onödan drabbas av låneupptagning.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Balansposter och finansieringsanalys

Sida: 22

Ändring av motiveringen: Till det andra stycket fogas följande text: "För att inte äventyra utfallet av ansökan om extra anslag avser landskapsregeringen att avvakta lagtingets behandling av framställan om extra anslag före det att ytterligare åtgärder vidtas i fråga om kortruttsprojekt och anskaffning av ny färja till Föglö-linjen."

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2017

 

 

 

Harry Jansson

 

Jörgen Pettersson

 

Roger Nordlund

 

Runar Karlsson