Budgetmotion 47/2017-2018

Tillsättande av språkpolitisk kommitté

Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   47/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson m.fl.

2017-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillsättande av språkpolitisk kommitté

 

De språkliga rättigheterna för ålänningarna och andra svenskspråkiga förverkligas i allt högre grad slumpmässigt i dagens Finland. Omfattande statliga reformer hotar därtill att påtagligt förorsaka det svenska språket i Finland nya domänförluster vars konsekvenser på sikt både är förödande och står i skarp kontrast till den s.k. nationalspråksstrategin från 2012. Det konstitutionella skyddet ör svenskan i Finland kan inte längre tas för givet ens i de grundläggande samhällsfunktionerna. Eftersom Ålands språkskydd alltid bör ha högsta självstyrelsepolitiska prioritet i och med att svenska språket utgör grundvalen för det åländska nationalitetsskyddet, anser undertecknade att det språkpolitiska arbetet åter bör intensifieras och det redan tillsatta Språkrådet kompletteras med en ny parlamentarisk språkkommitté.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida:14

Momentmotiveringen: Följande text läggs till: Landskapsregerngen avser att under 2018 tillsätta en parlamentarisk språkkommitté med följande uppdrag:

- kommittén ska följa upp utfallet av kommittéarbetet 25.04.2006 ”Insatser för svenska språkets ställning – förslag till språkpolitiskt program för landskapet Åland” och enligt behov föreslå ytterligare åtgärder för att förstärka det åländska nationalitetsskyddet;

- enligt behov komma med förslag på rättsområden som Åland antingen bör överta eller vidta andra åtgärder på till följd av att en bristfälligt uppfylld språklig service på svenska;

- analysera hur de statliga strukturreformerna ytterligare försämrar svenska språkets ställning och därmed underminerar den åländska autonomins möjligheter att fungera.

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2017

 

Harry Jansson

Veronica Thörnoos

Britt Lundberg

Jörgen Pettersson

Roger Nordlund

Runar Karlsson

Mikael Lindholm