Budgetmotion 47/2018-2019

Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   47/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stärk kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten

 

     Svenskan avvecklas allt snabbare som ett samhällsbärande språk i Finland och förståelsen och respekten för Åland tycks som en naturlig följd av detta bli allt sämre. Det är således viktigare än någonsin att vi på Åland står upp för våra rättigheter, såväl gentemot Finland som internationellt.

     En grundförutsättning för att vinna förståelse i omvärlden för vår situation är att vi själva besitter goda kunskaper om vår situation. Rutiner borde därför införas så att alla tjänstemän i förvaltningen garanteras goda grundkunskaper om självstyrelsen och Ålands folkrättsliga kontext. Därutöver bör tjänstemän ges utökade möjligheter och incitament att kontinuerligt fördjupa sina kunskaper inom sina respektive specialområden i ljuset av andra autonomier.

     Syftet bör vara att långsiktigt stärka och fördjupa diskussionen om hur självstyrelsen i sin folkrättsliga kontext kan användas för att utveckla det åländska självbestämmandet och skapa strukturella konkurrenskraftiga fördelar för det åländska samhället såväl ur språkligt som ekonomiskt hänseende.

     Om utbildningen lämpligen kan organiseras så att den även kommer kommunala tjänstemän samt det åländska civilsamhället tillgodo är det givetvis en fördel.

     När Finland slutar intressera sig för den åländska samhällsutvecklingen måste vi – självstyrda som vi är – istället öka vårt engagemang och ansvarstagande för vårt örike. Djupare kunskaper i vårt konstitutionella sammanhang är en grundförutsättning för att det ska lyckas.

 

FÖRSLAG

 

Rubrik i den allmänna motiveringen: Det svenska språket och självstyrelsen
Sida: 9

Följande text läggs till: ”Under året stärks såväl introduktionsbildningen som fortbildningen för tjänstemän, i syfte att långsiktigt öka kunskapen om självstyrelsen och Ålands rättigheter enligt folkrätten.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson