Budgetmotion 48/2020-2021

Ta tillvara sportfiskets tillväxtpotential

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   48/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ta tillvara sportfiskets tillväxtpotential

 

Sportfisket är en av Ålands absolut största turistprodukter och bidrar starkt till främjandet av fiskerinäringen redan idag. Så har det sett ut under många år och produkten har stor potential att växa ytterligare. Den ekonomiska samhällsnyttan som tillkommer via sportfisket i form av boende, mat, transporter, guider etc. är betydande, speciellt då detta sker under delar av året då besöksnäringen är som i störst behov av gäster. Sett till sportfiskets underutvecklade potential och dess möjligheter att växa på ett hållbart sätt om de rätta möjligheternas skapas, är den värd ett större utrymme inom förvaltningen. Därför bör sportfisket som en näringsgren implementeras under fiskeribyrån. Detta skulle ge en automatisk statushöjning och bereda väg för en än högre utvecklingstakt inom fiskebranschen. En sådan strukturell modernisering kan på många sätt motiveras med tanke på såväl hållbarhetsagenda och det gemensamma intresset för den blå ekonomins tillväxt. En sådan satsning skulle inte vara kostnadsdrivande, tvärtom kunde en kostnadsneutral produktivitetshöjning uppnås om de rätta prioriteringar och avvägningarna görs.

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 670 Främjande av fiskerinäringen (104)

Motivering: Kapitelmotiveringen får följande tillägg:För att på bästa sätt ta tillvara sportfiskeproduktens tillväxtpotential och den breda nytta som en utveckling kunde kanalisera till den övriga blå ekonomin ämnar fiskeribyrån under året 2021 implementera sportfisket som en del av sin verksamhet.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman