Budgetmotion 49/2018-2019

Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   49/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Informationsinsamling av Finlands bristande hantering av språkliga rättigheter

 

     Svenskan avvecklas allt snabbare som ett samhällsbärande språk i Finland. Svenskundervisning slopas i utbildningen, svenskspråkig sjukvård läggs ner, svenskspråkiga domstolar avvecklas och allt högre krav väcks om att slopa kravet på svenskkunskaper för offentliga tjänstemän. Europarådet riktade nyligen en skarp uppmaning till den finska staten om att värna svenskans ställning i den planerade vård- och landskapsreformen. Finlands grundlags stadgande om svenskan som likvärdigt officiellt språk jämte finskan ekar således i realiteten allt mer tomt.

     Eftersom svenska språket utgör själva grunden för det internationellt förankrade beslutet om Ålands självstyrelse och statstillhörighet till Finland i Geneve 1921 kan Åland på goda grunder yrka ett stärkt språkskydd såväl gentemot Finland som det internationella samfundet. Avgörande för en lyckad argumentation är ett objektivt faktaunderlag som visar de strukturella brister dagens konstitutionella lösning medför i språkhänseende.

     Därför bör Åland ta initiativ till uppstarten av ett kontinuerligt arbete med att samla in och sammanställa information om den finska statens oförmåga att följa språklagstiftningen. Arbetet kan med fördel göras i samarbete med övriga intressegrupper för det svenska språkets ställning i Finland.

     I materialet ska såväl juridiska avgöranden såsom justitieombudsmannens återkommande beslut om bristande språkservice samt rättspraxis på området ges prioritet men även brister i dagliga förvaltningsärenden bör inkluderas. Bland dem kan särskilt nämnas de offentliga finskspråkiga brev utan översättning som regelbunden skickas till Åland i strid med självstyrelselagen samt alla bindande myndighetsföreskrifter och anvisningar som enbart tas fram på finska.

    

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Det svenska språket och självstyrelseutvecklingen
Sida: 9

Motiveringen: Följande text läggs till:Under året initieras ett långsiktigt arbete med att insamla och sammanställa information om den finska statens bristande hantering av språkliga rättigheter för svenskspråkiga.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

 

Axel Jonsson

 

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom