Budgetmotion 50/2017-2018

Frivilliga kommunprocesser

Tillhör ärendet: Frivilliga kommunprocesser
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 50/2017-2018

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2018-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Frivilliga kommunprocesser

 

Landskapsregeringen äskar totalt 155.000 euro i tilläggsanslag varav 113.000 euro föreslås för genomförande av den planerade tvångslagstiftningen under benämningen "Reform av kommunstrukturen på Åland". Eftersom lagförslaget i nuvarande form saknar förutsättningar att godkännas på juridiska grunder, saknas även i detta fall formell grund för äskandet om tilläggsmedel. Samtidigt står det klart att frivillighet i allt högre grad betonas i den fortsatta samordningsprocessen istället för hot och ekonomiska repressalier. Därmed bör medel avsättas för att stöda kommunernas frivilliga försök till samordning.

Under moment föreslås även anslag för annonsering om det åländska hållbarhetsarbetet. Anslaget bör till denna del utgå i väntan dels på att hållbarhetsarbetet också ges ett konkret innehåll, dels på att bl.a. infrastrukturella satsningar i högre grad planeras med beaktande av ingrepp i natur och miljö.

I övrigt föreslås momentet godkänt och att 35.000 euro därmed avsätts för uppstart av det av landskapsregeringen aviserade projektet för medborgerlig samverkan.

 

 

FÖRSLAG

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet sid 6

Ändring av anslag: Sänks med 100.000 euro

Momentmotivering:Under momentet upptas 20.000 euro för genomförande av frivilliga kommunindelningsutredningar samt för andra åtgärder som stöder kommunerna i samordningsprocessen.

 

 

Mariehamn den 23 april 2018

 

 

 

Harry Jansson