Budgetmotion 53/2018-2019

Lyft för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   53/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lyft för ekonomiskt utsatta barnfamiljer

 

     Enligt FN:s barnkonvention har alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Forskning har visat att det finns ett tydligt samband mellan barns materiella välfärd och tillgång till andra rättigheter, t.ex. utbildning samt fysisk och psykisk hälsa. Att förbättra villkoren för de ekonomiskt mest utsatta barnen kan alltså få positiva effekter på långt fler områden än de ekonomiska.

     Barnfattigdom förekommer främst i hem där föräldrarna är arbetslösa, deltidsarbetande, lågavlönade eller där det finns en missbruksproblematik. Ur ett barnperspektiv är det allvarligt att andelen barnhushåll med låg ekonomisk standard ökar eftersom det innebär risk för både sociala och ekonomiska problem. Både självförtroende och framtidstro kan minska hos barn som upplever att det är stor skillnad mellan vad de själva har för möjligheter och vad andra barn kan göra. Av vuxna människor kan vi kräva ett eget ansvarstagande för att klara sin försörjning. Det kan vi inte av barn.

     Problematiken är påfallande stor i familjer med endast en försörjare. Enligt ÅSUB:s rapport ”Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer (2014:7)” är var tionde ensamförsörjare med två barn eller flera tvungen att söka utkomststöd för att klara sin försörjning. Dessutom är merparten av ensamstående försörjare med barn kvinnor  – fyra av fem eller hela 80,2 %.

     Att så många ensamförsörjare befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge är en oacceptabel situation som fordrar fördelningspolitiska åtgärder. Således föreslår vi att lagtinget uppdrar åt regering att återkomma med riktade förslag för att stärka ensamförsörjarnas situation genom att fördubbla barnbidragets ensamförsörjartillägg från 50 euro till 100 euro per barn och månad, samt budgeterar medel för ändamålet.

     Parallellt borde lag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd anpassas efter våra åländska förhållanden så att barnfamiljer verkligen får del av barnbidraget, åtminstone de som är i störst behov av samhällets hjälp. Barnbidraget räknas som inkomst, vilket begränsar rätten till utkomststöd. Det medför i sin tur att de mest utsatta barnfamiljernas rätt till ekonomiskt understöd minskar på grund av att de erhåller barnbidrag.

     Det är för det första en anständighetsfråga att ge alla barn en god start i livet. För det andra är det både en värdighetsfråga och en jämställdhetsfråga att värdesätta ekonomiskt utsatta kvinnors möda och slit för att fostra nya generationer.

     Sammantaget bör lagtinget bör lagtinget därför uppdra åt regeringen att – förslagsvis genom budgetlag – återkomma i brådskande ordning med ovan angivna lagstiftningsåtgärder. Förändringarna bör tillämpas från årsskiftet och medel budgeteras för ändamålet så att kommunernas merkostnader kompenseras i ändamålsenligt omfattning.

 

 

FÖRSLAG

    

 

 

Moment: 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) s.151

Ändring av anslag: Föreslås att anslaget ökas med 1 000 000 euro.

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Axel Jonsson

 

 

Brage Eklund

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson