Budgetmotion 61/2020-2021

Business Åland

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  61/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Business Åland

 

Det offentliga Åland måste bli bättre på att uppnå samordningar och minska "avstånden" mellan alla som jobbar mot samma mål. Samlingsnamnet Business Åland kunde på ett enkelt sätt bli lösningen med en struktur och röd tråd där samtliga aktörer har samma målsättning. Att stärka Åland på ett optimalt och produktivt sätt.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Ålands Innovationscentrum inkl. Attraktionskraftsenhet

Sida: 34

Följande rubrik och text läggs till på sid 34 och ersätter texten  Ålands Innovationscenter och Attraktionskraftsenheten:

”Business Åland

I syfte att skapa attraktionskraftshöjande och samordnande strukturer för att främja tillväxt, inflyttning och grön omställning ämnar landskapsregeringen under det kommande året sjösätta Business Åland. Ett samlande namn för det kluster som gemensamt kommer att bidra till att skapa ett starkt och modernt Åland där tillväxt på alla plan och grön omställning är ledorden. Mycket av det arbete och många av de insatser och projekt som hittills och idag riktats inom området får en bättre måluppfyllnad och effekt om robustare strukturer och samordning uppnås. Business Åland är samlingsnamnet under vilket offentliga och givetvis övriga intressenter inrymmer sina kompetenser och insatser i syfte att uppnå kostnadseffektivitet, större produktivitet och ännu bättre utfall. I den långsiktiga planen ingår att stegvis ersätta den offentliga delen till förmån för konkurrensutsatta alternativ när så är möjligt. De olika grenarna i Business Åland växer åt olika håll och ger sålunda en trädkrona med en mängd olika kompetenser och där avknoppningen skapar utveckling och nya möjligheter. Det gemensamma innehållet är målsättningen att bygga ett starkare Åland.

Business Åland innehåller följande huvudgrenar;

Ålands Innovationscentrum

Under arbetsnamnet Ålands Innovationscentrum (ÅIC) inryms företagsutveckling, nyföretagande, utbyte mellan såväl åländska studeranden som nya företag med motsvarande verksamheter i Uppsala och Åbo. ÅIC är en plattform med ett nära samarbete med motsvarande organisationer i respektive område, Högskolan på Åland, landskapsregeringen och det åländska näringslivet. ÅIC blir ett innovationslabb för att testa och stimulera uppkomsten av nya affärsidéer och processer. Innovation innefattar både produktinnovationer (varor och tjänster) och processinnovationer t.ex. förändringar i affärsverksamhetens produktion, hur företaget tar sig an nya marknader och målgrupper, marknadsföring och administration. Innovationsmiljöer bidrar till en positiv utveckling och stärks genom nationellt och internationellt nätverkande och genom aktivt samarbete/samverkan med andra utbildnings- och forskningsenheter inom och utanför Åland. Satsningar inom innovation, digitalisering, automation, maskinlära, artificiell intelligens (AI) och robotisering uppmuntras liksom innovativa forskningsprojekt vid Högskolans utvecklingscenter. Den PAF-fond som just nu är under bearbetning blir en finansieringsmöjlighet för nya satsningar inom innovation, utbildning och grön omställning vilka kan ge Åland nya tillväxtmöjligheter.

För att underlätta för nya företag och befintliga företagsexpansioner bör tillgång till riskkapitalförsörjning vara ändamålsenlig, sålunda kommer landskapsregeringen arbeta för att säkerställa att offentligt riskkapital finns tillgängligt.

Ålands Innovationscentrum upphandlar på sikt även en handelsplattform där handel med onoterade aktier möjliggörs i syfte att bidra till en förenklad kapitalisering av nya åländska företag. Utöver riskkapital och denna handelsplats kommer fler nya former av företagsutveckling att testas för att öka företagandet och entreprenörsandan. Förutom de redan befintliga projekten såsom Business Lab, Företagarskolan, Starta eget-rådgivning, Sommarlovsentreprenörerna och Framtidens företag kommer ytterligare satsningar göras exempelvis genom

- att ge kommuner som gemensamt vill samarbeta kring incitament att främja företagandet och näringslivet i kommunen/regionen möjlighet till det 35

- utveckling av fler nischturism-produkter, såsom paddling, vandring, mountainbike, cykelleder, ridleder, ekoturism och fotspårsturism

- erbjuda växla-upp stöd för företag som vill utveckla verksamheten efter spåren av coronapandemin

- säkerställa att fler professionella och profilbärande evenemang skapas utanför högsäsong och sålunda kommer regelverket för evenemangsstöd att ses över så att även privata arrangörer/bolag kan erhålla medel samt

- säkerställa att skattegränsen inte är ett hinder för företagare eller privatpersoner att utvecklas eftersom interaktion med omvärlden är centralt för en liten öppen ekonomi. Därför måste en minimering av skattegränsadministrationen vara i fokus.

Turismens betydelse i allmänhet och närturismens betydelse i synnerhet kommer sättas i fokus under året med tanke på de nya utmaningar och möjligheter coronapanemin har inneburit för Åland. Turismen är ett skyltfönster för potentiella inflyttare och den ger många ingångsjobb för unga. Turismen och sjöfarten är de branscher som drabbats hårdast av coronapandemin och kommer behöva särskilda insatser under året beroende på hur reserestriktionerna förändras.

Attraktionskraftsenhet

Åland har en betydande attraktionskraft för boende, besökare och företagande. Attraktionskraftsenheten får ett generellt ansvar för att bilden av destinationen Åland förstärks i avseende inflyttning, besökare och för företagsetablering i samarbete med övriga aktörer inom branscherna. Åland kommer att fortsätta vara ett samhälle i framåtrörelse. Landskapsregeringen avser att förstärka arbetet för ökad attraktionskraft genom att vara en strategisk och samordnande aktör. Den primära målgruppen för detta långsiktiga arbete är såväl den breda allmänheten i Finland och Sverige som politiker, myndigheter, media och andra opinionsbildare. Landskapsregeringens fokus på Åland som plats att leva och bo på samt ett samhälle att utvecklas professionellt i har ökat, och kommer att öka ytterligare samtidigt som efterfrågan på Åland som destination att besöka ska fortsätta att stimuleras. Detta innebär att ”Åland Livings” funktion blir än mer väsentlig. En arbetsgrupp med ”Åland Living” som samordnande aktör skapas och ska arbeta strategiskt på såväl kort som lång sikt för uppnåendet av utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 5. Att öka inflyttningen kommer att bli mycket avgörande för hur snabbt Åland återhämtar sig ur pandemin. Befolkningstillväxten är givetvis också elementär avseende kompetensförsörjning, demografi samt möjligheten att positivt utveckla avräkningsbeloppet. Landskapsregeringens avsikt är att firandet av Åland 100 ska bidra till Ålands attraktionskraft genom att föra ut berättelser om det kunskapssamhälle Åland är idag och vår resa mot ett bärkraftigt samhälle där alla kan blomstra. Attraktionskraftsenheten får även en viktig roll i att sköta omvärldsbevakning och äga, utveckla och kontinuerligt förbättra bilden av Åland i våra närregioner.

Aktörer inom området utbildning, fortbildning och matchning på arbetsmarknaden ingår i attraktionskraftsenheten och möjliggör snabbare och enklare vägar ut till den åländska arbetsmarknaden. En viktig inriktning i detta arbete blir även att positionera Åland som en destination att distansjobba från och att säkerställa arbetsmarknadens framtida behov.”

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman