Budgetmotion 81/2020-2021

Helhetsreform för kommunerna

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 81/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Helhetsreform för kommunerna

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget finns flera anslag som höjer överföringarna till kommunerna med sammanlagt 2 miljoner euro. Tidigare har en högre andel av samfundsskatterna genom en temporär lagändring kommit kommunerna till del. Kommunerna har också under pandemiåret fått förstärkning i kassan både genom helikopterpengar från landskapet och genom statliga stöd. Enligt preliminära uppgifter kommer de flesta kommuner för 2020 att visa tillfälligt goda bokslut, och med några undantag befinner sig kommunerna inte i en akut ekonomisk kris. På lång sikt måste ett vägval göras. Antingen genomför man en helhetsreform av kommunstrukturen som skapar ekonomiskt bärkraftiga kommuner som inte är beroende av landskapsandelar för sin överlevnad, eller så fortsätter landskapet betala för att finansiera den gamla strukturen. Detta sker på bekostnad av andra viktiga verksamheter. I de angivna ramarna för kommande år ska alla andra offentliga verksamheter på Åland göra kraftiga inbesparingar, men detta gäller inte överföringarna till kommunerna, som tvärtom föreslås utökas.

I detta budgetförslag föreslås 500.000 euro i tillfälligt likviditetsstöd till kommuner. 240.000 är öronmärkta för Sottunga, medan resten av anslaget finns för den eventualitet att andra kommuner hamnar i samma krisläge. 300.000 euro föreslås i utökat samarbetsstöd, 392.000 för direkt överföring till Kommunernas socialtjänst samt 398.00 i landskapsandelar för äldreomsorgen och 405.000 i landskapsandelar för grundskolan. Anslagen för grundskola och äldreomsorg är inte medel som går till äldreomsorg och grundskola, utan medel som kommunerna kan använda som de finner för gott, och som det för tillfället inte finns ett akut behov av.

De åländska kommunernas utvecklingsmöjligheter är inte goda inom ramen för 16 olika administrationer. Bara äldreomsorgen har stora utmaningar kopplat till den ökande andelen äldre och äldre med demenssjukdom, vilket skulle kräva en gemensam hantering av den åländska äldreomsorgen. Att tillföra pengar för att upprätthålla en ohållbar struktur samtidigt som man underlåter att ange hur en annan helhet kunde se ut och vilka parametrar som bör vara uppfyllda för en fungerande kommun är oansvarigt och blir mycket dyrt. Vi föreslår att landskapsregeringen med utgångspunkt i den kommunstrukturlag som snart är godkänd i alla instanser tar initiativ till kommunindelningsutredningar för en hållbar kommunstruktur och under tiden iakttar den sparsamhet gentemot kommunerna som är förenlig med en ansvarsfull användning av skattemedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 33000, Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF))

Ändring av anslag: Anslaget sänks med 200.000

Ändring av motiveringen: Meningen ”Landskapsregeringen föreslår att anslag om 500.000 euro tas upp för ett tillfälligt likviditetsstöd. Anslaget har dimensionerats för att kunna täcka Sottunga kommuns kalkylerade likviditetsbrist om ca 240.000 euro under perioden juni till december 2021 samt för eventuella ytterligare ansökningar under året. Stöd till kommun ska beviljas enligt prövning av landskapsregeringen. I anslutning till föreliggande förslag till tilläggsbudget avlämnas ett lagförslag om tillfälligt stöd till kommuner i en ytterst svår ekonomisk situation”

Ändras till

”Landskapsregeringen föreslår att anslag om 300.000 euro tas upp för ett tillfälligt likviditetsstöd. Anslaget har dimensionerats för att kunna täcka Sottunga kommuns kalkylerade likviditetsbrist om ca 240.000 euro under perioden juni till december 2021.”

 

 

Moment: 41500, Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet

Ändring av anslag: Anslaget sänks med 398.000 euro

Momentmotivering: föreslås att hänvisning till landskapsandelar för äldreomsorgen stryks.

 

Moment: 52000, Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisningen

Förslag: Hela momentet (anslaget om 405.000 e och motiveringen) stryks.

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Nina Fellman

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Camilla Gunell