Budgetmotion 9/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 9/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Synliggör Åland på de internationella arenorna, tillägg till motiveringen

 

Åland har med tanke på sin ringa befolkning fantastiska idrotts- och kulturutövare. Regeringen bör därför främja, uppmuntra och stöda åländska idrottsförbund till att söka medlemskap i internationella idrottsorganisationer vilket möjliggör deltagande i internationella tävlingar. Färöarna, Skottland och Wales är några exempel på autonoma områden som redan i dag deltar i internationella sportevenemang som egen nation. Skottland har på senare år även gjort flera försök att bli medlemmar i European Broadcasting Union (EBU) bland annat i syfte att kunna delta i Eurovisionsschlagerfestivalen. Att delta i internationella tävlingar och evenemang som ofta åtföljs av en omfattande mediabevakning innebär unika möjligheter att marknadsföra Åland internationellt samt kunde bli nästa steg framåt i det åländska nationsbygget. Vid tilldelning av PAF-medel bör därför verksamhet som strävar till utveckling på området premieras.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att det till detaljmotiveringen till moment 51500 ”Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R)” fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Verksamhet som syftar till att stärka det åländska nationsbygget och synliggöra Åland internationellt prioriteras särskilt.”

 

att det till detaljmotiveringen till moment 50010 ”Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet”, ”Utgifter” fogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Under året tar landskapsregeringen fram en handlingsplan för åländskt medlemskap i International Telecommunication Union samt European Broadcasting Union.”

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Axel Jonsson

Anders Eriksson

 

 

 

 

Brage Eklund