Budgetmotion 98/2020-2021

Utveckling av äldreomsorgen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   98/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman m.fl

2021-05-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utveckling av äldreomsorgen

 

Äldreomsorgen blir allt mer komplex och mer sjukvårdsorienterad i takt med att vårdtyngden ökar bland klienterna. För klienternas bästa bör samhället undvika att de enskilda fysiskt förflyttas mellan olika enheter och istället ge så mycket vård som möjligt i den miljö som klienten befinner sig i till vardags.

Kommunerna har svårt att rekrytera personal och de administrativa gränserna mellan kommunerna, KST och ÅHS gör att resurserna inte alltid läggs där de skulle göra mest nytta.

Inom det förebyggande arbetet finns mängder av arbete för kommunerna att utföra, mycket av det arbetet hamnar idag i skymundan av upprätthållandet av effektiverade serviceboenden (ESB) och institutioner men borde stärkas.

Ett sätt att hantera situationen är att överflytta ansvaret för ESB och institutioner till ÅHS, samtidigt kunde landskapsregeringen lagstifta om att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla ”Trygghetsboenden” för sin äldre befolkning. Trygghetsboenden är boendemiljöer anpassade för äldre som inte har behov av dygnet runt omsorg.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi

Sida:12

Följande text läggs till: ”För att minska de offentliga kostnaderna och för att garantera en jämlik äldreomsorg på hela Åland utreder landskapsregeringen möjligheten att överföra ansvaret för effektiverade serviceboenden och institutioner till ÅHS. Landskapsregeringen utreder samtidigt möjligheten att införa bestämmelser om Trygghetsboende i Äldrelagen.”

 

 

 

Mariehamn den 6 maj 2021

 

 

 

Ingrid Zetterman

 

Katrin Sjögren                                            John Holmberg

 

Rainer Juslin                                             Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund