Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändringar i skattelagstiftningen 2016

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 3/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att grundavdraget ändras och att ett nytt donationsavdrag införs vid kommunalbeskattningen.

     Maxbeloppet för grundavdraget höjs med 50 euro, från 2 970 till 3 020 euro. Höjningen gynnar låginkomsttagare. Det nya donationsavdraget innebär att vissa penningdonationer till universitet och högskolor blir avdragsgilla. Ett motsvarande avdrag tillämpades tillfälligt under åren 2009–2012.

Slutligen innehåller förslaget även en rättelse av ett skrivfel som uppstod vid senaste ändring av lagen.

     Den föreslagna lagstiftningen är avsedd att tillämpas från och med beskattningen för skatteåret 2016.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

 

Lagförslaget motsvaras av ett liknande lagförslag som föreslagits av Finlands regering gällande beskattningen för skatteåret 2016. I Finlands regerings lagförslag ingår bland annat höjning av grundavdraget och arbetsinkomstavdraget, sänkning av ränteavdraget för bostadsskulder, införande av ett nytt donationsavdrag samt höjning av den högre skattesatsen för kapitalinkomst.

     Av de ändringar som föreslås är det två som berör kommunalbeskattningen på ett sådant sätt att de kräver lagstiftningsåtgärder i landskapet för att även kunna tillämpas här, nämligen höjningen av grundavdraget och införandet av det nya donationsavdraget.

    

 

 

 

 

Donationsavdraget           

 

Det nu aktuella förslaget till nytt donationsavdrag motsvarar den tidigare bestämmelsen som var i kraft 2009-2012 men är nu tänkt att vara permanent.

     I sitt betänkande nr 10/2011-2012 konstaterade finans- och näringsutskottet följande i fråga om den tidigare regleringen: ”Utskottet noterar att landskapsregeringen i framställningen bedömer avdragets inverkan som marginell. Utskottet gör ingen annan bedömning än landskapsregeringen avseende avdragets allmänna ekonomiska inverkan på kommunerna. Utskottet vill ändå peka på att avdraget kan ge Högskolan på Åland möjlighet till en ny finansieringskälla och uppmanar därför landskapsregeringen att biträda högskolan med att klargöra hur detta kan vara ett alternativ till högskolans finansiering. Utskottet noterar i sammanhanget 42 § landskapslagen om Högskolan på Åland (2002:81) som reglerar donationer.”.

     Utskottet betonar möjligheten till privat finansiering av högskolan på Åland för att på ett naturligt sätt involvera hela samhället i dess verksamhet.

 

Övrigt

 

Utskottet finner förslagen ändamålsenliga och tillstyrker desamma.

 

Detaljmotivering

 

 18a § Utskottet konstaterar i förtydligande syfte att även Högskolan på Åland kan vara mottagare av donationer enligt bestämmelsen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 november 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, skattedirektören Raija Aller-Mattsson från Ålands skattebyrå och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, Veronica Thörnroos samt Stefan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 3 december 2015

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte