Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 7/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att arbets- och pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen avskaffas från och med skatteåret 2021. Samtidigt höjs grundavdragets maxbelopp från 3 100 euro till 3 500 euro.

     Med anledning av att arbets- och pensionsinkomstavdraget avskaffas upphävs också landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget. Avräkningen av kompensationen för skatteåren 2019 och 2020 ska dock genomföras enligt lagens bestämmelser.

     Enligt förslaget ska kommunerna kompenseras för den sänkning av skatteintäkterna som höjningen av grundavdragets maxbelopp innebär. Fördelningen av kompensationen mellan kommunerna baseras dels på invånarantal dels på uppgifter om grundavdraget under skatteåret 2019.

     Förslaget om ändring av kommunalskattelagen och förslaget om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget hänger samman med varandra. De sammanhänger också med landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 på ett sådant sätt att de bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, konstaterar att lagförslagen överensstämmer med landskapsregeringens förslag till Ålands budget för år 2021.

 

Beslutet har tillkommit efter omröstning som utföll 5-2 varvid det biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson och Stephan Toivonen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 december 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén