Finans- och näringsutskottets betänkande 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Lånegaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar

·      Landskapsregeringens budgetförslag BF 2/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen anhåller om en fullmakt från lagtinget att bevilja Kraftnät Åland Ab en landskapsgaranti för ett lån på maximalt 22 miljoner euro. Avsikten är att återbetala det ovannämnda beloppet av lånet från Nordiska investeringsbanken. Låneraten som Kraftnät Åland Ab avser återbetala har ett totalt saldo på 22,6 miljoner euro.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att fullmakten beviljas i enlighet med landskapsregeringens anhållan.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förnyandet av den existerande garantin är en formalitet som kan kopplas till den skrivning som gjordes i lagtingets beslut år 2011 (FNU 9/2010-2011), vilken inte möjliggör att ta upp ett nytt lån hos en annan långivare efter 31.12.2015. Eftersom lånet nu förnyas med en ny kredit hos en långivare som ger förmånligare lånevillkor måste lagtinget bemyndiga landskapsregeringen att ställa ut en ny garanti. Det totala garantiåtagandet till Kraftnät Åland Ab får inte ökas på grund av den nyutställda garantin.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 november 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund, byråchefen Conny Nyholm, budgetplaneraren Robert Lindblom, biträdande finanschefen Runa Tufvesson vid finansavdelningen samt verkställande direktören Conny Rosenberg vid Kraftnät Åland Ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab en landskapsgaranti såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 22 000 000 euro och för detta lån ställda villkor,

 

att landskapsgarantin beviljas för att uppta ett nytt lån med förmånligare villkor och återbetala den första raten av det befintliga lånet samt

 

        att landskapsgarantin får beviljas för lån som upptas före den 31 december 2022.

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 1 december 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson