Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Stöd för hållbart skogsbruk

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2014-2015

·       Anders Erikssons m.fl. anslutningsmotion nr 1/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Förslaget är en följd av att lagstiftningen om stöd för skogsbruksåtgärder har setts över och beaktar den Europeiska unionens stödordningar under perioden 2014–2020. Med beaktande av landskapets finansiella situation har förslaget inriktats på en effektivisering av stöden så att de används för de åtgärder där det är mest motiverat och på ett sätt som medför störst samhällsnytta.

     Då stöden till varje enskild stödmottagare är små så föreslås att de hanteras enligt den Europeiska kommissionens regelverk om stöd av mindre betydelse, vilket även möjliggör en smidigare övergång till de nya stödordningarna. I förslaget beaktas generella krav på tydlighet och transparens i hanteringen av stödsystemet.

     Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2015 ha ändrat sina befintliga stödordningar för att följa den Europeiska unionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden 2014–2020. Då lagen således bör träda i kraft senast den 1 juli 2015 kan den situation som avses i 20 § 3 mom. självstyrelselagen uppkomma, i enlighet med vilken en lag bör sättas i kraft redan innan presidentens beslut om behörighet har fattats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med de ändringar som framgår av betänkandet samt att anslutningsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Den åländska skogsnäringen är av stor betydelse inte bara för skogsägarna eller skogsindustrin utan även för hela det åländska samhället. Skogsnäringens direkta och indirekta effekter på samhällsekonomin är betydande. Skogen har därtill inte enbart betydelse som näringsgren utan också som rekreationskälla för svamp- och bärplockare samt för jakt och övrigt friluftsliv.

     Utskottet anser att syftet med lagen bör vara att stärka aktiviteten i de åländska skogarna och därmed uppnå ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Utskottet betonar att skogens skötsel ska ske på ett hållbart sätt, med hänsyn till den biologiska mångfalden samt utgående från de principer om hållbar utveckling som utskottet anger i sitt betänkande nr 14/2013-2014 vilka sedermera enhälligt antogs av lagtinget.

     Den åländska skogen är enligt utskottet en stor resurs som bör utnyttjas så långt möjligt. Utskottet konstaterar att lagförslaget är välbalanserat och att det kan bidra till näringens konkurrenskraft. Det finns enligt utskottets uppfattning en stor potential i åländskt sågat virke. Dessutom kunde det som skogen producerar i högre grad användas i energiproduktion.

     Utskottet framhåller betydelsen av att landskapsregeringen utvärderar lagen under nästa mandatperiod och vid behov gör nödvändiga justeringar. Om ekonomin det tillåter bör landskapsregeringen i samband med detta även överväga möjligheten att öka finansieringen av olika skogsbruksåtgärder.

     Utskottet konstaterar att med god skogsvård avses sådana grundregler för skogsbruk som, i enlighet med landskapslagen (1998:83) om skogsvård och landskapslagen (1998:82) om naturvård samt med stöd av dessa författningar gällande bestämmelser, tillämpas eller rekommenderas av flertalet yrkesskickliga skogsfackmän.

     I övrigt anser utskottet att det är betydelsefullt att landskapsregeringen har en aktiv dialog med skogsägare och intresseorganisationer. En av de lagstiftningar som är under beredning är lagstiftningen om skogsvårdsföreningen. Även det gällande skogsprogrammet borde förnyas. Det finns enligt utskottet därmed flera orsaker till att landskapsregeringen nu bör se över helheten.

 

Detaljmotivering

 

14 § Utskottet har erfarit att med begreppet ”företag” i punkt 4 avses det som avses med ”företag” i den Europeiska kommissonens förordning (EU) nr 702/2014. Företag definieras i den Europeiska kommissonens förordning (EU) nr 702/2014 (bilaga I) som ”varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver en ekonomisk verksamhet”. Vidare stadgas att ”som företag anses således sådana enheter som utövar ett hantverk eller annan verksamhet enskilt eller inom familjen, personsammanslutningar eller föreningar som bedriver en regelbunden ekonomisk verksamhet”.

 

18 § Utskottet föreslår en språklig justering.

 

21 § Utskottet konstaterar att de anvisningar som avses i paragrafen inte utgör juridiskt bindande bestämmelser.

 

23 § Utskottet finner bland annat med beaktande av lagtingsordningens och finansförvaltningslagens bestämmelser samt med beaktande av det nu aktuella ärendets art att denna lag inte kan vara fråga om en lag som kan träda ikraft i enlighet med 20 § 3 mom. självstyrelselagen. Med anledningen härav föreslår utskottet en justering av lagens ikraftträdelsebestämmelse.

 

24 § De villkor för stöd som har beviljats enligt denna lag är tillämpliga också efter att lagens giltighetstid har gått ut, dock längst så länge som framgår för olika åtgärder enligt denna lag. Med detta avses förutom underhållsskyldigheten enligt 5 §, även bl.a. skyldigheten att bevara handlingar enligt 6 §, villkoren om färdigställande enligt 11 och 12 §§, villkor för utbetalning av stöd enligt 16 § och villkoren kring upphävande av beslut, återkrav och tvångsindrivning enligt 18-19 §§.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 mars 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i samband med behandlingen arrangerat ett öppet hörande den 24 mars 2015 där minister Fredrik Karlström, vd:n Kenneth Berntsson från Carl Rundberg Ab, verksamhetsledaren Torbjörn Björkman från Ålands skogsvårdsförening rf., vd:n Joakim Blom från Ålands skogsägarförbund andelslag, styr. ordf. Tage Eriksson från Ålands producentförbund r.f., virkesinköparen Göran Mattsson från Ålands skogsägarförbund andelslag, ordf. Jan Salmén i Ålands producentförbunds r.f:s skogsutskott, byråchefen Mikael Sandvik och virkesinköparen Oskar Qvarnström från Carl Rundberg Ab.

  Utskottet har därtill hört ministern Fredrik Karlström, lagberedaren Olle Ekström, lagtingsdirektör Susanne Eriksson, landshövding Peter Lindbäck, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson och byråchefen Mikael Sandvik.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson (delvis) och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att anslutningsmotion nr 1/2014-2015 förkastas samt

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om stöd för hållbart skogsbruk

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 - 3 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

2 kap.
Stödberättigande skogsbruksåtgärder och ansökan om stöd

 

4 - 14 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

3 kap.
Förvaltningsåtgärder

 

15 - 17 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

18 §

Upphävande av beslut och återkrav

     (1-3 mom. lika som i lagförslaget.)

     I landskapslagen (1995:46) om återkrävande av stöd ur landskapets medel finns bestämmelser om återkrävande av stöd efter att den Europeiska kommissionen har konstaterat att ett stöd ur landskapets medel strider mot den Europeiska unionens regelverk.

 

19 - 22 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

4 kap.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

 

23 §

Ikraftträdande

     (Uteslutning)

     (1 - 2 mom. lika som i lagförslagets 2 - 3 mom.)

 

 

24 §

      (Lika som i lagförslaget.)

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 31 mars 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte