Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-3-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 10/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kompensationen till kommunerna för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst avvecklas under en fyraårsperiod. Orsaken till förslaget är att de statistikuppgifter som legat till grund för beräkningen av kompensationen inte längre finns att tillgå.

     Enligt förslaget ersätts den nu gällande landskapslagen om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst med en temporär lag om avveckling av kompensationen. Under perioden 2018–2021 betalas en schablonmässig kompensation till kommunerna på basen av den kompensation som betalats ut under de fem senaste åren.

     Den föreslagna lagen bör träda i kraft så snart som möjligt så att kompensationen för finansåret 2018 kan betalas till kommunerna.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar av teknisk karaktär.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att behovet av denna lagändring återigen speglar känsligheten i självstyrelsesystemet. I detta fall leder en relativt marginell åtgärd i Finland, där statistikföringen av olika skatteslag ändrar, till resultatet att beräkningsunderlaget för kapitalskattekompensationen till kommunerna på Åland ändrar i så stor omfattning att det tidigare förfaringssättet inte kan användas.

     Utskottet konstaterar att det förslag som föreligger till beslut endast är temporärt och utskottet önskar därför framhålla vikten av att en ersättande kompensationsmodell bör tas fram i god tid inför finansåret 2022.

     Eftersom de belopp som ska betalas ut redan är fastställda eller kända anser utskottet att beloppen kan skrivas ut i klartext i lagen.

 

Detaljmotivering

 

1 §. Utskottet föreslår att storleken på det belopp med vilket kommunerna ska kompenseras skrivs ut i siffror eftersom beloppet är fastställt i budgeten. För år 2018 är kompensationsbeloppet 850 000 euro. Övriga ändringar är av språklig karaktär.

2 §. Utskottet föreslår att storleken på det belopp med vilket kommunerna ska kompenseras skrivs ut i siffror eftersom beloppet redan är känt. För åren 2019-2021 är det årliga kompensationsbeloppet 820 816 euro.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, biträdande finanschefen Runa Tufvesson, budgetplaneraren Robert Lindblom, skattedirektören Maria Sagulin, stadsdirektören Barbara Heinonen och finanschefen Peter Carlsson vid Mariehamns stad, samt direktören Magnus Sandberg vid Ålands kommunförbund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.  

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om avveckling av kompensationen för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2012:18) om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst (nedan kallad den upphävda lagen). I stället för den kompensation för skatteåret 2016 som kommunerna har rätt till enligt den upphävda lagen fördelas (uteslutning) 850 000 euro år 2018 (uteslutning) i kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst (uteslutning).

 

2 §

     Finansåren 2019–2021 betalar landskapsregeringen ett belopp till kommunerna i stället för kompensationen enligt den upphävda lagen. Det belopp som årligen (uteslutning) fördelas mellan kommunerna är 820 816 euro, vilket motsvarar det genomsnittliga belopp som enligt den upphävda lagen har fördelats mellan kommunerna som kompensation för skatteåren 2011–2015.

 

3 - 4 §§

     (Lika som i lagförslaget)

__________________

 

 

Mariehamn den 28 mars 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson