Finans- och näringsutskottets betänkande 10/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande

 

·      Republikens presidents framställning nr 1/2022-2023

·      Landskapsregeringens svar nr 1/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Närvarande. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner det mellan Republiken Finlands regering och Republiken Albaniens ministerråd i juni 2022 ingånget avtal för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

     Det finns för närvarande inget gällande avtal mellan Finland och Albanien för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst (skatteavtal). Både Finland och Albanien är parter i Europarådet och i OECD:s konvention om ömsesidig handräckning i skatteärenden (FördrS 21/1995), vilket innebär att Finland och Albanien redan i nuläget kan utbyta upplysningar om beskattning, dock med beaktande av Albaniens förbehåll mot konventionen. Däremot är indrivningssamarbete inte möjligt på grund av Albaniens förbehåll mot konventionen.

     Avtalet bygger, med vissa avvikelser, på OECD:s modellskatteavtal. Avtalet innehåller bestämmelser i enlighet med vilka beskattningsrätten fördelas mellan de avtalsslutande staterna. En avtalsslutande stat tillerkänns rätten att beskatta olika inkomster medan den andra avtalsslutande staten i motsvarande mån måste avstå från att använda den beskattningsrätt som grundar sig på statens egen skattelagstiftning eller måste undanröja dubbelbeskattning i enlighet med bestämmelserna i avtalet. Avtalet innehåller även bestämmelser om utbyte av upplysningar om beskattning. Dessutom innehåller avtalet en allmän bestämmelse för att förhindra missbruk av förmåner enligt avtalet.

     Avtalet träder i kraft trettio dagar efter det att avtalsparterna har meddelat varandra att de nationella åtgärder som krävs för ikraftträdandet av avtalet har slutförts. I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som avtalet träder i kraft, vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda samtycket.

 

Utskottets synpunkter

Utskottet konstaterar att lagen berör kommunalbeskattningen i landskapet vilket kräver lagtingets samtycke för att dubbelbeskattningsavtalet med Albanien ska bli tillämpligt i landskapet. Utskottet konstaterar att det ligger i landskapets intresse att dessa avtal ingås varför lagtinget bör ge sitt samtycke.

     Lagen har godkänts av riksdagen den 14 oktober 2022.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 december 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

     Beslutet fattades per capsulam.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2023

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson