Finans- och näringsutskottets betänkande 11/2017-2018

Tillhör ärendet: Befrielse från fastighetsskatt
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 11/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2017-3-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Befrielse från fastighetsskatt

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 11/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en temporär ändring av fastighetsskattelagen för landskapet Åland. Förslaget innebär att en fastighetsägare vars fastighet omfattar mer än en hektar mark som inte betraktas som tomtmark ska kunna beviljas befrielse från den fastighetsskatt som uppbärs för denna mark. Befrielse från fastighetsskatt på denna grund beviljas av kommunen på ansökan av fastighetsägaren.

     Den föreslagna lagstiftningen bör träda i kraft så snart som möjligt och är avsedd att tillämpas när det gäller fastighetsskatt som uppbärs för skatteåren 2018 och 2019.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det föreliggande förslaget till lösning för att minska effekterna av omklassificering av tidigare obeskattad mark inte är den bästa möjliga, men sannolikt ändå den bästa lösningen som med kort varsel kan tas i bruk. Utskottet erfar också att landskapsregeringen och kommunerna i huvudsak är överens om denna lösning som är temporär för åren 2018-2019.

     Utskottet konstaterar att ansvaret för att anhålla om befrielse från fastighetsskatt åligger markägaren och önskar därför fästa uppmärksamhet på vikten av att information når ut till skattetagarna. Informationsansvaret åligger såväl kommunen som skatteverket och utskottet förutsätter att landskapsregeringen följer upp effekterna av lagen. Utskottet har erfarit att Ålands kommunförbund leder ett arbete med att ta fram standardiserade lösningar för handläggning och behandling av ansökningar om befrielse från fastighetsskatt.

     Utskottet har noterat att beskrivningen av begreppet ”tomtmark” under punkt 6 i motiveringen citerar en upphävd text i plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland som förnyats i samband med en lagändring under år 2017 (2017/82). Utskottet har erfarit att den nya skrivningen inte torde påverka lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 mars 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, biträdande finanschefen Runa Tufvesson, budgetplaneraren Robert Lindblom, skattedirektören Maria Sagulin, stadsdirektören Barbara Heinonen och finanschefen Peter Carlsson vid Mariehamns stad, samt direktören Magnus Sandberg vid Ålands kommunförbund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och Stephan Toivonen.  

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 28 mars 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson