Finans- och näringsutskottets betänkande 13/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 13/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystem

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4/2014-2015

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 4a/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att producenter av elenergi från vindkraftverk ska ges ett ekonomiskt stöd per producerad mängd el. I ett kompletterande lagförslag 4a/2014-2015 föreslår landskapsregeringen vissa ändringar i sitt ursprungliga lagförslag. Det är fråga om ändringar som görs med beaktande av vad som framkommit i riksdagens behandling av regeringens proposition nr 274/2014 med ett förslag till lag om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse det har i det kompletterande lagförslaget oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen har ett övergripande mål inom energiområdet att energiproduktion och -konsumtion ska ske i samklang med de villkor som gäller för en hållbar utveckling. Landskapsregeringen eftersträvar en tryggad, konkurrenskraftig och säker energiförsörjning. Utskottet konstaterar att en satsning på vindenergi är ett konkret steg i riktning mot ett hållbart samhälle. Utskottet konstaterar att det finns potential i utbyggnad av vindkraft på Åland då Åland har naturliga förutsättningar för vindkraft.

     Europeiska unionen har som ett mål att andelen förnybar energi ska öka till 20 procent av den slutliga energianvändningen senast år 2020. I Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (nedan RES-direktivet) fastställs medlemsstaternas mål i fråga om den andel som energi från förnybara källor ska utgöra av den slutliga energianvändningen 2020. Enligt RES-direktivet har Finland ett nationellt övergripande åtagande att andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga energianvändningen ska öka från 28,5 procent år 2005 till att utgöra 38 procent år 2020.

     Utskottet konstaterar att lagförslaget utgör en del i denna målsättning och föreslår därför att lagförslaget antas. Utskottet konstaterar vidare att produktionsstöd för el enligt inmatningstariffsystemet föreslås enbart bli godkänd inom ramen för i landskapets budget beviljad fullmakt. Därmed konstaterar utskottet att lagtinget, i enlighet med lagförslaget och det kompletterande lagförslaget, tar slutgiltig ställning i samband med budgetbeslut.

     Efter fattat budgetbeslut gäller landskapets betalningsansvar under hela stödperioden för varje projekt som godkänts i systemet. Staten bidrar till finansieringen i enlighet med rikslagen om villkoren för deltagande i kostnaderna för produktionsstödet för el som produceras vid vissa vindkraftverk som byggs i landskapet Åland, vilket bygger på de riktlinjer som godkändes av finanspolitiska ministerutskottet den 11 juni 2013. Utskottet har erfarit att allmänheten i likhet med tidigare satsningar ska ges möjlighet att delta i nämnda vindkraftssatsningar.

     Landskapet har det juridiska ansvaret för stödsystemet. Det är viktigt att preciseringar kring systemets detaljer klarläggs i dialog med riksmyndigheterna. I den fortsatta processen ska notifieringen av systemet bli godkänd av EU kommissionen. Dessutom ska de kriterier som ställs i ovan nämnd rikslag vara uppfyllda och respektive parlaments budgetbeslut tas.

     Genom landskapslagen görs rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (FFS 1396/2010) tillämplig i landskapet. Ändringar i rikslagen ska tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 december 2014 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget och den 1 april 2015 över det kompletterande lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson, lagberedaren Olle Ekström, inspektören Henrik Juslin, vd:n Henrik Lindqvist från Allwinds Ab, styrelseordföranden Torsten Nordberg från Asterholma Vindenergi Ab och europarättschefen Michaela Slotte i fråga om det ursprungliga lagförslaget. Utskottet har därtill hört ministern Veronica Thörnroos, inspektören Henrik Juslin, och europarättschefen Michaela Slotte i fråga om det kompletterande lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i den lydelse det har i det kompletterande lagförslaget oförändrat.

 

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte