Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-05-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 17/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att ett temporärt tillägg görs i landskapslagen om medborgarinstitut. Syftet med lagförslaget är att tillfälligt under år 2018 och 2019 ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget är ett temporärt tillägg till landskapslagen om medborgarinstitut i avsikt att åtminstone delvis kompensera för det finansieringsbehov som uppstod som en följd av att landskapsandelssystemet ändrade. Med tanke på att landskapsandelen för medborgarinstitutsverksamheten inte längre har någon direkt koppling till kostnaderna för verksamheten anser utskottet att det inte är ändamålsenligt att landskapsandelssystemet används för att finansiera Medborgarinstitutet och att det under den kommande två åren bör tas fram en ny modell för medborgarinstitutets finansiering.

     Landskapsregeringen föreslår att lagen i stöd av 20 § 3 mom. Självstyrelselagen ska träda i kraft omedelbart som en så kallad budgetlag. Utskottet konstaterar att lagförslaget endast innehåller en paragraf gällande tilldelning av budgetmedel som samtidigt upptas i första tillägget till budgeten för 2018 varför det inte har någonting att invända mot förfarandet.

     I allmänna motiveringen i förslaget hänvisas till ett antal utredningar som genomförts av SUB, vilket rätteligen bör vara ÅSUB.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 april 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, finanschefen Conny Nyholm, biträdande finanschefen Runa Tufvesson, budgetplaneraren Robert Lindblom och rektorn Siv Ekström vid Medborgarinstitutet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 3 maj 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson