Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2018-2019

Tillhör ärendet: Hållbar skärgårdstrafik
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Medborgarinitiativ – En hållbar skärgårdstrafik

·       Medborgarinitiativ 1/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Initiativtagarnas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Reservation. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Initiativtagarnas förslag

 

Ett medborgarinitiativ undertecknat av Simon Holmström och Isabel Kvarnfors jämte 1 886 röstberättigade medborgare har inlämnats till lagtinget.

     I medborgarinitiativet föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta fram förslag till lagstiftning om att trafiklösningar för skärgården inte får bryta mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att medborgarinitiativet lämnas utan beaktande med hänvisning till utskottets synpunkter nedan.

 

Utskottets synpunkter

 

Enligt 29 § lagtingsordningen (2011:97) för Åland krävs 1 000 namnunderskrifter för att lämna in ett medborgarinitiativ och initiativet ska enligt 33 § i arbetsordningen (2015:87) för Ålands lagting innehålla ett förslag i form av en lagtext eller ett förslag om att lagstiftningsåtgärder ska vidtas. Utskottet konstaterar att det aktuella medborgarinitiativet fyller de lagstadgade kriterierna för ett medborgarinitiativ varför det kan tas upp till behandling.

     När det gäller möjligheten att lagstifta om att trafiklösningarna för skärgården inte får strida mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda konstaterar lag- och kulturutskottet (LKU) i sitt utlåtande att en bestämmelse i lag enligt vilken trafiklösningar inte får strida mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda vore att betrakta som ett närmast deklaratoriskt stadgande och att det inte är ovanligt att det i inledningen av lagtingslagar tas in stadganden av deklaratorisk karaktär. Exempel på sådana deklaratoriska stadganden är paragrafer som anger lagens syfte, vilket till exempel redan finns i plan- och bygglagen (2008:102) och miljöskyddslagen (2008:124). Även i 10 § landskapslagen (1957:23) om allmänna vägar finns det deklaratoriska stadganden som kan anses uppfylla hållbarhetskriterierna. För att deklaratoriska bestämmelser ska få ett innehåll bör de i regel åtföljas av materiella bestämmelser som förverkligar och konkretiserar innehållet i det deklaratoriska stadgandet. LKU ser således inte något formellt hinder mot att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i lag ta in ett deklaratoriskt stadgande.

     LKU konstaterar vidare att medborgarinitiativet inte tar sikte på någon specifik lag vilket innebär att det, om lagtinget skulle godkänna medborgarinitiativets kläm utan att inskränka den till en specifik lag, blir upp till landskapsregeringen att finna en lämplig lag för stadgandet.

     Utgående från initiativtagarnas förslag till ny lagstiftning uppfattar utskottet förslaget så att hållbarhetsaspekterna speciellt skulle beaktas vid trafiklösningar i skärgården. LKU konstaterar att regional avgränsning i åländsk lagstiftning inte hör till vanligheten. Enligt LKU:s mening torde dock sådan regional begränsning vara möjlig. Ett näraliggande exempel är riksdagslagen om främjande av skärgårdens utveckling (FFS 494/1981) som för övrigt också innehåller en syftesparagraf enligt vilken lagens syfte är bland annat att stat och kommun bör sträva efter att skydda skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador. Utskottet konstaterar att hållbarhetskraven berör hela landskapet och dess omgivning och att enskilda områden därför inte kan utpekas speciellt ur hållbarhetssynvinkel.

     Utskottet konstaterar att hållbarhetsagendan från år 2016 på ett övergripande plan har ett tema om blomstrande människor i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar. Även om hållbarhetsagendan fäster stor vikt vid ekologisk balans och biologisk mångfald med ett sparsamt utnyttjande av naturresurser som en viktig komponent finns också människan givetvis med som en viktig del i denna helhet. I hållbarhetsavvägningarna måste även människans och de samhälleliga strukturernas behov beaktas. Utskottet konstaterar att alla investeringar i fast infrastruktur i princip strider mot hållbarhetskriterierna och att man därför alltid måste väga behoven av infrastrukturella satsningar mot de behov dessa ska försörja. I det nu aktuella fallet med ny infrastruktur på Föglö, som initiativtagarna lyfter fram, har behovet av en ny trafiklösning för en stor del av skärgården stått i förgrunden. I denna trafiklösning ingår en minskning av användningen av fossila bränslen i skärgårdstrafiken som en väsentlig del. I beredningsarbetet för bestämmande av de slutliga placeringarna av den nya infrastrukturen har omfattande miljökonsekvensbedömningar genomförts vilka också har haft en avgörande betydelse för de slutliga besluten.

     Utskottet anser att medborgarinitiativet har ett gott syfte men konstaterar att det inte går att lagstifta om ett materiellt innehåll för hållbarhetskriterierna på ett genomförbart sätt, varför initiativet föreslås förkastat.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 juni 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har den 24 januari 2019 inbegärt ett utlåtande från social- och miljöutskottet och den första februari ett utlåtande från lag- och kulturutskottet.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, ministern Mika Nordberg, utvecklings- och hållbarhetsstrategen Micke Larsson, projektchefen Ian Bergström, biträdande avdelningschefen Niklas Karlman, kansliledaren Simon Holmström och sakkunnige medlemmen Jan Grönstrand från Ålands Natur och miljö r.f.

Utskottet har röstat i ärendet varvid utskottets betänkande understöddes av fyra röster mot en. Ordföranden Petri Carlsson, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Zetterman röstade för betänkandet. Ledamoten Lars Häggblom röstade emot. Vicetalmannen Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen avstod från att rösta.

 

Reservation

 

Ltl Lars Häggblom har lämnat in en reservation.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar medborgarinitiativ nr 1/2017-2018.

 

 

 

Mariehamn den 21 mars 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom

2019-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 14/2018-2019 gällande

 

Medborgarinitiativ - en hållbar skärgårdstrafik

MI 1/2017-2018

 

Jag reserverar mej mot utskottets betänkande. Lagtingets majoritet har i tilläggsbudgeten våren 2017 gett landskapsregeringen en investeringsfullmakt om 40 miljoner euro för att förverkliga kortruttsprojektet för västra och östra Föglö. Landskapsregeringen har den 31 maj 2018 beslutat att antaga en vägplan för bro över Spettarsundet och väg på Gripö (ÅLR 2017/4791). Kostnaden för projektets del I är enligt vägplanen beräknad till 24 550 000 euro. Vägplanens etapp II med förbifart för Degerby antogs av landskapsregeringen den 24 januari 2019 (ÅLR 2018/3233). Kostnaden för detta projekt beräknas till 1 150 000 euro.

     Konklusionen av dessa projekt är att färjpasset från Föglö till Svinö förkortas med 5 minuter jämfört med körtiden för dagens färjpass.

     Lagtinget har under tidigare år fattat beslut om att hålla skärgården levande. Lagtinget godkände 1999 näringsutskottets betänkande 9/1998-1999 där angående Olof Erland m.fl. hemställningsmotion 46/1996-1997, Sune Eriksson m.fl. hemställningsmotion 65/1998-1999 och Lisbeth Eriksson m.fl. hemställningsmotion 66/1998-1999 ingick. I utskottets beslut hemställdes

att landskapsstyrelsen utreder och inför lagtinget föreslår fördelningspolitiskt balanserade åtgärder för att stimulera ekonomisk tillväxt och sysselsättning,

 

att landskapsstyrelsen utarbetar och förelägger lagtinget ett program för den regionala utvecklingen samt

 

att landskapsstyrelsen till lagtinget inkommer med ett förslag till en skärgårdslag för landskapet Åland vilken är i samklang med landskapets målsättning om en levande skärgård.

 

Hittills har veterligen ingen landskapsregering hörsammat dessa frågor och i synnerhet har ingen skärgårdslag antagits i landskapet.

Det nu föreliggande medborgarinitiativet efterlyser lagstiftningsåtgärder som bör ingå i en skärgårdslag.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att utskottet godkänner medborgarinitiativets förslag till kläm.

 

Mariehamn den 21 mars 2019

 

 

 

Lars Häggblom

 

 

 


 

Ålands lagting

UTLÅTANDE 2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-03-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till finans- och näringsutskottet

 

 

 

 

 

Lag- och kulturutskottets utlåtande

Medborgarinitiativ- En hållbar skärgårdstrafik

·       MI nr 1/2017-2018

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Finans- och näringsutskottet har med stöd av 52 § 1 mom. arbetsordningen för Ålands lagting anhållit om lag- och kulturutskottets utlåtande över klämmen i medborgarinitiativ nr 1/2017-2018 - En hållbar skärgårdstrafik.

 

Utskottets synpunkter

 

I medborgarinitiativet föreslås att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att ta fram förslag till lagstiftning om att trafiklösningar för skärgården inte får bryta mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Finans- och näringsutskottets frågeställning gäller huruvida det är möjligt att lagstifta dels om att trafiklösningarna inte får strida mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, dels om att lagstiftningen skulle vara regionalt avgränsad.

 

Möjligheten att lagstifta om att trafiklösningarna inte får strida mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda

 

Utskottet konstaterar att en bestämmelse i lag enligt vilken trafiklösningar inte får strida mot de fyra hållbarhetsprinciperna i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda vore att betrakta som ett närmast deklaratoriskt stadgande och att det inte är ovanligt att det i inledningen av lagtingslagar tas in stadganden av deklaratorisk karaktär. Exempel på sådana deklaratoriska stadganden är paragrafer som anger lagens syfte. För att deklaratoriska bestämmelser ska få ett innehåll bör de i regel åtföljas av materiella bestämmelser som förverkligar och konkretiserar innehållet i det deklaratoriska stadgandet. Utskottet ser således inte något formellt hinder mot att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i lag ta in ett deklaratoriskt stadgande.

     Utskottet konstaterar att medborgarinitiativet inte tar sikte på någon specifik lag vilket innebär att det, om lagtinget skulle godkänna medborgarinitiativets kläm utan att inskränka den till en specifik lag, blir upp till landskapsregeringen att finna en lämplig lag för stadgandet.

 

Möjligheten till regionalt avgränsad lagstiftning.

 

Utskottet konstaterar att regional avgränsning i åländsk lagstiftning inte hör till vanligheten. Enligt utskottets mening torde dock sådan regional begränsning vara möjlig. Ett näraliggande exempel är riksdagslagen om främjande av skärgårdens utveckling (FFS 494/1981) som för övrigt också innehåller en syftesparagraf enligt vilken lagens syfte är bland annat att stat och kommun bör sträva efter att skydda skärgårdens landskapsbild och natur för miljöskador.

 

Ärendets behandling

 

Finans- och näringsutskottet har med av 52 § 1 mom. arbetsordningen för Ålands lagting anhållit om lag- och kulturutskottets utlåtande över medborgarinitiativet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Harry Jansson, viceordföranden Roger Eriksson, ledamöterna Brage Eklund, Bert Häggblom, Mikael Staffas och Tony Wikström samt ersättaren Tage Silander.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att finans- och näringsutskottet vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 6 mars 2019

 

 

Ordförande

 

 

Harry Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson