Finans- och näringsutskottets betänkande 14/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2019-2020

 

Datum

 

Finans och näringsutskottet

2020-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Temporära förändringar av arbetslöshetsförmånerna

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 19/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en blankettlag om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin antas.

     Genom förslaget förenklas bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa i fråga om jämkning av arbetslöshetsförmånen i vissa situationer. Förslaget gäller även särskilda villkor för arbetsmarknadsstöd och förutsättningar för utbetalning av arbetslöshetsförmånen utan beslut.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlat i samband med den. Avsikten är att den föreslagna lagen ska behandlas som en budgetlag i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

     Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och gälla temporärt till och med den 31 oktober 2020.

 

Utskottets förslag

 

     Utskottet föreslår att lagförslaget antas efter en mindre språklig korrigering.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget utgör en del av ett lagstiftningspaket som sammanhänger med landskapsregeringens förslag till tredje tilläggsbudget för 2020 jämte komplettering. Förslaget, som föranleds av Covid-19-pandemin, är motiverat eftersom det är ägnat att underlätta handläggningen av ansökningar om utkomstskydd för arbetslösa under en annars trängd period.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 maj 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Veronica Thörnroos, förvaltnings- och utvecklingschefen Dan E Eriksson från regeringskansliet, finansministern Torbjörn Eliasson, finanschefen Conny Nyholm, biträdande finanschefen Runa Tufvesson och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, tf. lagberedningschefen Hans Selander, myndighetschefen Tomas Lundberg och handläggningschefen Kerstin Sundman från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget med följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (FFS xxxx/2020) ska, med i denna lag angivna undantag, tillämpas på Åland till den del lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin gäller arbetslöshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd, vilka betalas av landskapet med stöd av landskapslagen (2003:71) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

     Ändringar av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den         2020 och gäller till och med den 31 oktober 2020.

     Bestämmelserna i 4 § 2 mom. i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin ska tillämpas även vid ikraftträdandet av denna lag.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 27 maj 2020

 

 

 

Ordförande

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén