Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2014-2015

Tillhör ärendet: Energilagstiftning
Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Energilagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 17/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att energilagstiftningen ändras så att rikslagstiftningen om elmarknaden med vissa avvikelser blir tillämplig i landskapet. Samtidigt föreslås att bestämmelser om Ålands energimyndighet samlas i en lag där myndighetens ansvarsområde och befogenheter tydliggörs.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslagen i den lydelse de har i utskottets betänkande.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsregeringen anger i lagförslaget att energiförsörjningen är en av de viktigaste frågorna för landskapet såväl som för hela den Europeiska unionen.

     Landskapsregeringen föreslår att elmarknadslagstiftningen ändras så att rikslagstiftningen med vissa avvikelser blir tillämplig i landskapet. Samtidigt föreslås att bestämmelserna om Ålands energimyndighet samlas i en särskild lag där myndighetens ansvarsområde och befogenheter tydliggörs. Ålands energimyndighet förslås få tillsyns- och beslutsansvar avseende en tillämpning av de författningar om elmarknaden som ersätter landskapslagen (1982:38) om elmarknaden i landskapet Åland.

     Utskottet tillstyrker lagförslaget och finner att lösningen är ändamålsenlig. Utskottet tillstyrker att bestämmelserna om Ålands energimyndighet samlas i en lag där myndighetens ansvarsområde och befogenheter tydliggörs. Utskottet har erfarit att den ökade tillsynen kan medföra en viss kostnadsökning för aktörerna på elmarknaden vilket i förlängningen kan kanaliseras till konsumenterna.

 

 

 

Detaljmotivering

 

1.      Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden

 

1 § 1 mom. Utskottet föreslår en ändring så att det blir klart att avsikten är att 3 och 4 kap. lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (FFS 590/2013), nedan kallad rikets tillsynslag, till den del bestämmelserna gäller elenergi ska tillämpas i landskapet. Utskottet konstaterar att bestämmelser gällande privaträttsliga angelägenheter, om de inte direkt hänför sig till ett rättsområde som enligt självstyrelselagen hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, hör till rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § punkt 41 självstyrelselagen. Bestämmelser om energi och elmarknad hör huvudsakligen till området för näringsverksamhet som är landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 22 punkten självstyrelselagen. Till dessa delar sätts nämnda kapitel i rikslagen i kraft i landskapet.

     Till rikets behörighet hör bl.a. främjande av konkurrens, konsumentskydd, utrikeshandel, standardisering, försörjningsberedskap och skadestånd som avses i 27 § 10, 12, 19, 34 och 41 punkterna självstyrelselagen.

 

4 § Utskottet föreslår ändring av begreppet kilowatt till kilovoltampere i syfte att begreppen ska motsvara de i rikslagen.

     Utskottet har erfarit att 107 § rikslagen rör frågor mellan nätinnehavarna och staten och inte mellan nätinnehavarna och enskilda. Den reglerar således inte i sig rätten för enskilda till skadeståndsersättning. Bestämmelser om energi och elmarknad hör huvudsakligen till området för näringsverksamhet som är landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 22 punkten självstyrelselagen. Med stöd av detta stadgande samt då övriga angelägenheter som enligt grundsatserna i självstyrelselagen ska hänföras till landskapets lagstiftningsbehörighet enligt 18 § punkt 27 i självstyrelselagen bedömer utskottet att det som avses i denna bestämmelse ska hänföras till landskapets behörighet.

 

5 § Utskottet föreslår vissa språkliga rättelser samt föreslår att det klargörs att de två punkterna i 2 mom. ska vara alternativa.

 

6 och 8 §§ Utskottet föreslår språkliga rättelser.

 

9 § 3 mom. Utskottet föreslår att tidsfristerna för distributionsnätsinnehavarens ansvar enligt 5 § 1 mom. 2-3 punkterna och 5 § 2 mom. regleras i bestämmelsen. Ändringen är främst av teknisk art.

 

9 § 8 mom. Utskottet föreslår en språklig justering.

 

 

2.      Landskapslag om Ålands energimyndighet

 

1 § Utskottet föreslår en språklig förändring samt att det klargörs att de uppgifter som sköts av statsrådet enligt de riksförfattningar som anges i den landskapslagstiftning som anges i paragrafen i landskapet ska skötas av landskapsregeringen. 

 

2 § Utskottet föreslår några språkliga justeringar.

 

3 § Utskottet föreslår en språklig förändring i 1 mom. Utskottet föreslår därtill att förordningsfullmakten förtydligas så att det klart framgår att det handlar om tillsyns- och övervakningsuppgifter.

 

4 § 2 mom. punkt 3. Utskottet föreslår en språklig förändring så att det klart framgår vilket direktiv som avses.

 

8 § Utskottet föreslår en språklig ändring av punkt 6 så att det tydliggörs vilka beslut styrelsen inte ska fatta, dvs sådana beslut som delegerats till tjänsteman.

 

11 § Utskottet föreslår några mindre språkliga korrigeringar.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 april 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, lagberedaren Olle Ekström, vd:n Per Eriksson från Mariehamns elnät Ab, inspektören Henrik Juslin, vd:n Jan Kahlroth från Kraftnät Åland Ab och vvd:n Jan Wennström från Ålands Elandelslag.

     I ärendets avgörande behandling deltog viceordföranden Mika Nordberg samt ledamöterna Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

     Utskottet beslöt att viceordförande Mika Nordberg presenterar betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det tredje, fjärde, femte, och sjätte lagförslagen oförändrade samt

 

att lagtinget antar det första och andra lagförslagen i följande lydelser:

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 §

Inledande bestämmelse

     Med de avvikelser som anges i denna lag tillämpas rikets bestämmelser om elenergi i

     1) elmarknadslagen (FFS 588/2013), nedan kallad rikets elmarknadslag, samt

     2) 3 och 4 kap. lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (FFS 590/2013), nedan kallad rikets tillsynslag, till den del bestämmelserna gäller elenergi.

     (2 mom. lika som i lagförslaget.)

 

2-3 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

4 §

Avvikelser från rikets elmarknadslag

     Med avvikelse från bestämmelserna i rikets elmarknadslag

     1) 3 § 2 punkten är distributionsnät elnät med en märkspänning som är mindre än 45 kilovolt samt dithörande elstationer och elmateriel,

     2) 3 § 14 punkten är småskalig elproduktion ett kraftverk eller en helhet som utgörs av flera kraftverk med en effekt på högst 500 kilovoltampere,

     3) 10 och 60 §§ ska bestämmelserna om åtskillnad av aktörer för distributionssystem i elföretag, på grund av överförande av en viss elmängd i elnät, inte tillämpas på elföretag i landskapet,

     4) 14-17 §§ krävs inte projekttillstånd för byggande av högspänningsledning vid byggande av en elledning med en nominell spänning på minst 45 kilovolt, vid byggande av kraftverk med en märkeffekt överstigande 500 kilovoltampere samt elöverföringsanläggningar och elledningar för en nominell spänning på över 1 000 volt krävs att byggherren har anmält projektet till landskapsregeringen minst trettio dagar innan byggnadsarbetet påbörjas på en av landskapsregeringen fastställd elektronisk blankett,

     5) 31 § är ett stamnät ett landskapsomfattande enhetligt elöverföringsnät som består av elledningar med en nominell spänning på 45 kilovolt eller mer, transformator- och kopplingsstationer och andra anläggningar vilka är under kontroll av den systemansvariga för stamnätet samt en sammanlänkning för en nominell spänning på 45 kilovolt eller mer som är i en stamnätsinnehavares besittning,

     6) 5 kap. om riksomfattande balansansvar och om riksomfattande balansavräkning svarar den systemansvarige i landskapet för att landskapets elsystem är tekniskt funktionsdugligt och driftsäkert, samt handhar de uppgifter som omfattas av ett landskapsomfattande balansansvar och en landskapsomfattande schablonavräkning,

     7) 35 och 36 §§ är bestämmelserna om ministeriets yttrande inte tillämpliga i landskapet,

     8) 38 och 39 §§ kan Ålands förvaltningsdomstol på förslag av landskapsregeringen eller Ålands energimyndighet bestämma att en affärstransaktion eller åtgärd ska hävas, om säkerställande av stamnätsinnehavarens oberoende har vägrats för affärstransaktionen eller åtgärden i fråga,

     9) 40 § 1 mom. 4 punkten och 40 § 2 mom. rikets elmarknadslag om kvalitetskrav i fråga om stamnätets funktion är inte tillämpliga i landskapet.

     10) 43 § om överföringsavgifter kan stamnätsinnehavaren utöver den överföringsavgift som hör till punktprissättningen ta ut en separat överföringsavgift för import och export av el till och från sitt nät,

     11) 49 § 1 mom. 1-3 punkterna om utveckling av informationsutbyte har den systemansvarige stamnätsinnehavaren i landskapet ett ansvar att i relevanta delar följa hur standarder för meddelandetrafiken samt procedurer för informationsutbyte utvecklas,

     12) 74 § om balansavräkning gäller i landskapet att nätsinnehavares förbrukning ska beräknas på grund av mätning eller på grund av mätning och schablonavräkning,

     13) 100 § om standardersättning på grund av avbrott i eldistributionen eller elleveransen så är inte bestämmelserna om standardersättning tillämpliga i landskapet,

     14) 107 § om skadeståndsskyldighet så är inte bestämmelserna om begränsning av skadeståndslagens tillämplighet (FFS 412/1974) tillämpliga i landskapet samt

     15) 110 § 2 mom. om arbete som äventyrar jordkablar och utredande av var jordkablar är placerade krävs inte i att uppgifterna ska vara tillgängliga i digital form.

 

5 §

Avvikelser från rikets elmarknadslag som rör kvalitetskrav i fråga om distributionsnätets funktion

     Ett distributionsnät ska planeras, byggas och upprätthållas så att nätet uppfyller de krav i fråga om nätets driftsäkerhet och tillförlitlighet som en systemansvarig stamnätsinnehavare ställt, samt så att fel i distributionsnätet som uppkommit till följd av storm eller snöbelastning inte orsakar avbrott i eldistributionen på över

     1) 48 timmar för nätanvändare inom detaljplaneområde på fasta Åland (uteslutning) samt inom detaljplaneområde med fast vägförbindelse till fasta Åland,

     2) 72 timmar för nätanvändare utanför detaljplaneområde på fasta Åland, utanför detaljplaneområde med fast vägförbindelse till fasta Åland samt inom detaljplaneområde utanför fasta Åland som har lin- eller reguljär färjetrafik till fasta Åland och

     3) 96 timmar för nätanvändare utanför detaljplaneområde på öar utanför fasta Åland med lin- eller reguljär färjetrafik till fasta Åland (uteslutning).

     Distributionsnätsinnehavaren kan bestämma en målnivå för driftstället med avvikelse från 1 mom. 3 punkten i enlighet med de lokala förhållandena, om

     1) driftstället finns på en ö som saknar reguljär färjetrafik och fast vägförbindelse till fasta Åland (uteslutning) eller

     2) driftställets årliga elförbrukning har varit högst 5 000 kilowattimmar under de tre föregående kalenderåren.

     (3 mom. lika som i lagförslaget.)

 

6 §

Vite

     Landskapsregeringens kan förena ett åläggande i enlighet med denna lag med vite, i enlighet med bestämmelserna (uteslutning) i landskapslagen (2008:10) om tillämpning i landskapet Åland av viteslagen. Med avvikelse från bestämmelserna i rikets tillsynslag ska de grunder som där ges för påföljdsavgift i landskapet tillämpas avseende möjligheten att vid vite ålägga en näringsidkare att inom viss tid rätta till en överträdelse eller en försummelse.

 

7 §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

8 §

Ändring

     Vid (uteslutning) sökande av ändring ska bestämmelserna i 25 § självstyrelselagen om förvaltningsrättskipning tillämpas.

 

9 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

     (1-2 mom. lika som i lagförslaget.)

     Distributionsnätsinnehavaren ska inom sitt ansvarsområde uppfylla de krav som ställs i 5 § 1 mom. 2-3 punkterna och 5 § 2 mom. senast inom 15 kalenderår efter lagens ikraftträdande. Kraven ska därefter uppfyllas senast inom sju kalenderår för minst 50 procent av alla distributionsnätsanvändare, exklusive fritidsbostäder, och senast inom tio kalenderår efter lagens ikraftträdande för minst 75 procent av alla distributionsnätsanvändare, exklusive fritidsbostäder.

     (4-7 mom. lika som i lagförslaget.)

     En sådan utvecklingsplan för distributionsnät som avses i 5 § 3 mom. ska första gången lämnas till landskapsregeringen senast inom tolv månader efter att denna lag har trätt i kraft. Landskapsregeringen kan på ansökan från en distributör bevilja anstånd under ytterligare längst sex månader med att lämna en sådan utvecklingsplan för distributionsnät. Landskapsregeringens rätt att kräva att distributionsnätsinnehavaren ändrar planen (uteslutning) upphör tolv månader efter det att en utvecklingsplan har lämnats till landskapsregeringen.

 

__________________

 


2.

L A N D S K A P S L A G
om Ålands energimyndighet

 

     (Ingressen lika som i lagförslaget.)

 

1 §

Uppgifter

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     Ålands energimyndighet sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter samt beslutar i de ärenden som avses i landskapslagen (0000:00) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden. Om inte annat särskilt stadgas är Ålands energimyndighet dessutom den myndighet som sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter som avses i

     1) landskapslagen (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung,

     2) landskapslagen (2009:31) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel,

     3) landskapslagen (2010:87) om tillämpning av lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden samt (uteslutning)

     4) landskapslagen (2011:80) om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter.

     De uppgifter som (uteslutning) sköts av statsrådet enligt de riksförfattningar som anges i ovan nämnd landskapslagstiftning ska i landskapet skötas av landskapsregeringen.  

2 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) tillsyn att följa en näringsidkares efterlevnad av regelverket och för näringsidkaren givna särskilda villkor samt med

     2) övervakning att följa (uteslutning) elmarknaden (uteslutning) i syfte att främja målen för landskapets energipolitik (uteslutning).

 

3 §

Behörighet

     Myndigheten är underställd landskapsregeringen. Landskapsregeringen (uteslutning) ansvarar för den allmänna styrningen och övervakningen av myndigheten. Myndigheten kärar och svarar på landskapets vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter samt inrättningar och sammanslutningar landskapets rätt och fördel i de ärenden som gäller myndighetens ansvarsområde.

     (2 mom. lika som i lagförslaget.)

     Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning ålägga myndigheten att sköta (uteslutning) andra tillsyns- och övervakningsuppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde.

 

4 §

Myndighetens rätt att få uppgifter

     (1 mom. lika som i lagförslaget.)

     En behörig tjänsteman vid myndigheten har rätt att utföra granskningar i lokaler som innehas av en näringsidkare som bedriver verksamhet underkastad tillsyn, för att fullgöra tillsynsuppgiften enligt denna lag samt för att övervaka iakttagandet av beslut om fastställande eller förpliktande beslut som myndigheten har meddelat samt de beslut av den Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) vilka grundar sig på

     1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter,

     2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 och

     3) den Europeiska kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72 (EG) om inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG.

     (3- 4 mom. lika som i lagförslaget.)

    

 

5 - 7 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

8 §

Styrelsens uppgifter

     Styrelsen ska

     1) leda verksamheten vid myndigheten,

     2) besluta om myndighetens resultatplan, budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse,

     3) besluta i ärenden av principiell karaktär som rör försäljning av el, till vilket hör leveransskyldighet, specificering av uppgifter om priser och villkor som ska lämnas i enlighet med 4 §,

     4) besluta om en arbetsordning för myndigheten med behövliga bestämmelser om myndighetens inre organisation och beslutsfattande,

     5) avgöra ärenden som ska avgöras vid myndigheten enligt denna lag samt enligt den Europeiska kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG,

     6) avgöra andra ärenden som hör till myndigheten, om inte beslutanderätten har delegerats (uteslutning) till en tjänsteman (uteslutning) samt (uteslutning)

     7) se till att de uppgifter som hör till myndigheten sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

 

9 - 10 §§

     (Lika som i lagförslaget.)

 

11 §

Tjänstemans oberoende

     En tjänsteman som sköter förvaltningsuppgifter ska i sitt uppdrag vara oberoende av energiföretag (uteslutning) och får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, fullmäktige eller revisorerna för ett företag i energibranschen (uteslutning) samt får inte vara anställd av ett företag i energibranschen.

     (2 mom. lika som i lagförslaget.)

 

12 §

     (Lika som i lagförslaget.)

 

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 2 juni 2015

 

 

Viceordförande

 

 

Mika Nordberg

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte