Finans- och näringsutskottets betänkande 15/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 11/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Lagförslag 1. 1

Lagförslag 2. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) har använt sig av rikets kundinformationssystem för arbetsförmedling och det har antagits blankettlagstiftning till stöd för skötseln av förvaltningsuppgifter i informationssystemet. Då rikets digitala lösningar och rikslagstiftningen till stöd för dessa ändras behövs motsvarande ändringar i den åländska blankettlagstiftningen.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget godkänns med de ändringar som utskottet föreslår.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår vissa förändringar i förtydligande syfte och av teknisk natur.

 

Detaljmotivering

 

Lagförslag 1.

 

2 § Förvaltning. I 1 mom. görs ett förtydligande genom att exakta hänvisningar görs till den rätta paragrafen i rikslagen. Ett nytt 3 mom. har lagts till enligt vilket landskapsregeringen bemyndigas tillämpa en riksförordning som utfärdats enligt rikslagens 13 a kap. 5 § i oförändrad form eller med ändringar.

 

Lagförslag 2.

 

17 § Registrering som arbetssökande. Paragrafen införs i lagförslaget eftersom den i sin nuvarande form hänvisar till landskapslagen (2013:81) om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, vilken upphävs i lagförslag 1. Utan denna ändring skulle § 17 och § 25 ha hänvisat till olika landskapslagar. 17 § ändrades genom landskapslag (2022:26) om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 februari 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Fredrik Karlström och lagberedaren Sören Silverström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i följande lydelse:

1.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning på Åland av 13 och 13 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Vid skötseln av de uppgifter Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet har enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpas 13 och 13 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (FFS 916/2012) då i rikslagen avsedda uppgifter behandlas och informationssystemtjänster används av myndigheten, om inte annat följer av denna lag.

     Vid arbetsmarknads- och studieservicemyndighetens skötsel av de uppgifter som avses i 1 mom. ska även lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) iakttas i tillämpliga delar. Vid behandlingen av personuppgifter gäller det som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG och dataskyddslagen (FFS 1050/2018).

     Ändringar av 13 och 13 a kap. i rikslagen ska gälla på Åland från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltning

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten

     1) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som avses i 13 kap. 4 § i rikslagen,

     2) ansvarar för den registrering, radering och arkivering av uppgifter som avses i 13 kap. 5 § i rikslagen,

     3) använder informationssystemtjänsterna i enlighet med de användarrättigheter myndigheten eller dess tjänstemän beviljas av ansvarig riksmyndighet enligt 13 kap. 6-8 §§ i rikslagen,

     4) lämnar ut de uppgifter som behövs för att tillsätta ett arbete på det sätt som föreskrivs i 13 kap. 9 § i rikslagen, samt

     5) är personuppgiftsansvarig för informationsresursen och övervakar användningen av serviceplattformen i enlighet med 13 a kap. 4 och 5 §§ i rikslagen.

     I informationssystemtjänsterna sköter arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten också andra än i 1 mom. nämnda förvaltningsuppgifter som myndigheten erhållit rätt att utföra av behörig riksmyndighet enligt 13 och 13 a kap. i rikslagen.

     Landskapsregeringen kan inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att den förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 13 a kap. 5 § i rikslagen ska tillämpas i landskapet oförändrad eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

 

3 §

Hänvisningar till rikslagstiftning

     Hänvisas i 13 och 13 a kap. i rikslagen till bestämmelser i rikslagstiftningen vilka äger motsvarighet i landskapslagstiftningen ska hänvisningarna avse bestämmelserna i landskapslagstiftningen, om inte annat följer av denna lag.

 

4 §

Tillsyn

     Tillsynen över tillämpningen av denna lag i fråga om angelägenheter som faller under landskapets behörighet utövas av landskapsregeringen.

 

5 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2013:81) om tillämpning på Åland av 13 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 17 och 25 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 3 mom. och 25 § 1 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådant 17 § 3 mom. lyder i landskapslagen 2022/26 och sådant 25 § 1 mom. lyder i landskapslagen 2013/79, som följer:

 

17 §.

Registrering som arbetssökande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om den som söker arbete begär att få registreras som arbetssökande ska de uppgifter som han eller hon lämnar föras in i det informationssystem som avses i landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av 13 kap. och 13 a kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Genom landskapsförordning utfärdas vid behov närmare bestämmelser om förfaringssättet vid registreringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

25 §

Begränsad service till arbetsgivare

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten kan vägra att ta emot en platsanmälan och kan ta bort en anmälan ur det informationssystem som avses i landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 och 13 a kap. lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt vägra att erbjuda de arbetsförmedlingstjänster som beskrivs i 24 §, om det på grund av anmälan är uppenbart eller med anledning av arbetsgivarens tidigare förfarande eller annars finns grundad anledning att misstänka att

     1) arbetsgivaren bryter mot i lag föreskrivna krav på diskrimineringsförbud,

     2) arbetsgivaren söker arbetstagare för lagstridiga arbetsuppgifter eller anställning av de personer som söks strider mot lag,

     3) arbetsgivaren väsentligt försummar sina skyldigheter enligt 2 kap. i arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) eller 2 och 3 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (FFS 756/2011) eller sin skyldighet att betala skatter eller i lag föreskrivna avgifter,

     4) det på arbetsplatsen föreligger ett uppenbart hot om våld eller före-kommer trakasserier eller annat osakligt bemötande som medför olägenhet eller risk för arbetstagarens hälsa eller

     5) det på grund av uppgiftens natur eller annan motsvarande orsak inte är ändamålsenligt att stödja tillsättningen genom arbetsförmedling.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson