Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagstiftningen om verkställande av kommunalbeskattningen på Åland kompletteras med en landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagstiftningen om uppbörd och redovisning av kommunalskatt. Genom förslaget blir lagen om skatteuppbörd och lagen om skatteredovisning tillämpliga vid kommunalbeskattningen på Åland.

     Landskapsregeringen föreslår också att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta ska tillämpas i fråga om den medieavgift som ska uppbäras från och med skatteåret 2021. Samtidigt förtydligas lagens tillämpningsområde när det gäller skatter till kommunen.

     Slutligen föreslås en ändring av en föråldrad hänvisning till en riksförordning i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande.

     Förslaget sammanhänger med beredningen av en ny överenskommelseförordning om verkställande av beskattningen på Åland. Anledningen till att förordningen förnyas är att de uppgifter som följer av landskapslagen om medieavgift ska överföras på rikets skatteförvaltning. En förutsättning för att överenskommelseförordningen ska kunna förnyas är att den här föreslagna blankettlagen om uppbörd och redovisning av kommunalskatt har trätt i kraft. För att medieavgiften för 2021 ska kunna omfattas av förskottsuppbörden bör lagen helst träda i kraft inom september 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapslagen (2019:103) om medieavgift har trätt i kraft den 1 januari 2020. I lagen bestäms om fysiska personers och samfunds skyldighet att betala en årlig medieavgift till landskapet. I lagen ingår blankettbestämmelser som anger att bestämmelser om beskattningsförfarande i rikslag ska tillämpas vid uppbörd av medieavgiften från Åland. I lagen finns även en sedvanlig bestämmelse om att de förvaltningsuppgifter som enligt rikslagarna ankommer på statens myndigheter på Åland ska skötas av landskapsregeringen till den del förvaltningen hänför sig till uppgifter inom landskapets behörighet.

     Redan av landskapsregeringens lagförslag nr 19/2018-2019 om medieavgift och finansiering av public service framgick avsikten att rikets skatteförvaltning ska sköta om uppbörden av medieavgiften i anslutning till den årliga inkomstbeskattningen. En överenskommelseförordning skulle enligt lagförslaget utarbetas för att möjliggöra detta. Lösningen baserar sig på bedömningen att medieavgiften av ekonomiska och administrativa skäl bör uppbäras så likt rundradioskatten som möjligt, bl.a. för att förvaltningslösningarna blir dyrare ju mer de avviker från rikets modell. En förutsättning för att överenskommelseförordningen ska kunna förnyas är att den föreslagna blankettlagen om uppbörd och redovisning av kommunalskatt har trätt i kraft. Lagförslaget föranleds dock inte endast av den nya medieavgiften utan de föreslagna ändringarna behövs även i förhållande till uppbörd av kommunalskatt.

     Av förslaget till lag om medieavgift framgick även att intäkterna från medieavgiften om den hade uppburits år 2018 beräknades till 2 322 031 euro, att jämföra med 2 460 000 euro för den tidigare tv-avgiften. Kostnaderna för uppbörd av medieavgiften förväntades blir lägre än kostnaderna för uppbörd och kontroll av tv-avgiften. Utskottet har erfarit att den årliga kostnaden för uppbörd av medieavgiften nu uppskattas till 15 000 euro per år medan engångskostnaden vid införandet uppskattas till 290 000 euro istället som tidigare uppskattat 100 000 euro. Kostnadseffekterna uppstår inte till följd av detta lagförslag utan i samband med ikraftträdandet av den planerade överenskommelseförordningen. I sammanhanget har framkommit att de sammanlagda kostnaderna för uppbörd av såväl kommunalskatt som medieavgift med anledning av minskade kostnader för kommunalskatteuppbörd förväntas bli lägre än tidigare år.

     Utskottet konstaterar att förslaget till blankettlag är motiverat som ett led i tidigare aviserade strävan att åstadkomma en ekonomiskt och administrativt effektiv modell för att bära upp den nya lagstadgade medieavgiften.

     Övriga föreslagna ändringar är av mindre teknisk karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 maj 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Torbjörn Eliasson samt avdelningsjuristen Ida Hellgren från finansavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse.

 

Mariehamn den 28 maj 2020

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén