Finans- och näringsutskottets betänkande 16/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Höjda landskapsandelar för 2021

·      Landskapsregeringens lagförslag LF 24/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Reservationer 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

För att stärka kommunernas förutsättningar att hantera följderna av pandemin föreslår landskapsregeringen att landskapsandelarna höjs temporärt för finansåret 2021.

     Genom förslaget ökar de kostnadsbaserade landskapsandelarna för äldreomsorgen, den samordnade socialtjänsten och grundskolan med sammanlagt cirka 1,2 miljoner. Av beloppet betalas cirka två tredjedelar direkt till primärkommunerna, medan den resterande delen kanaliseras till kommunerna via kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst.

     De föreslagna ändringarna är avsedda att tillämpas på landskapsandelarna för finansåret 2021 och föreslås träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget godkänner förslaget i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Syftet med lagförslaget är att möjliggöra de höjningar av landskapsandelarna för äldreomsorgen, den samordnade socialtjänsten och grundskolan som tas upp i den andra tilläggsbudgeten för år 2021 (BF 4/2020-2021). Utskottet behandlar den kommunala ekonomin och effekterna av tilläggsbudgeten för kommunerna i sitt betänkande över tilläggsbudgeten (FNU 13/2020-2021) varför någon ingående redogörelse för området inte upprepas här.

     Utskottet konstaterar dock att en helt rättvis kostnadsutjämning mellan kommunerna är svår att uppnå, dels på grund av skillnader i befolkningsstorlek mellan kommunerna, men också andra demografiska variabler och verksamhetsförutsättningar i övrigt spelar en stor roll.

     Utskottet har noterat att i allmänna motiveringens punkt ”1. Bakgrund” finns en felaktig uppgift i den sista meningen i stycket, där det står att bostadsbidragen är ett kommunalt ansvarsområde. De allmänna bostadsbidragen hör i sin helhet till landskapsregeringens förvaltningsområde. Handläggning och utbetalning sköts av Folkpensionsanstalten som sedan erhåller ersättning från landskapsregeringen (moment 41010). Bostadsbidrag till pensionärer är riksbehörighet och finansieras ur statsbudgeten.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 juni 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Höglund och lagberedaren Diana Lönngren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Stephan Toivonen och ersättaren Marcus Måtar.

     Vice ordföranden John Holmberg understödd av ledamoten Stephan Toivonen föreslog att lagförslaget ska förkastas i sin helhet. Omröstning förrättades varvid utskottets betänkande biträddes med 4-2 i röster. Betänkandet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson samt ledamöterna Lars Häggblom, Liz Mattsson och ersättaren Marcus Måtar. Ledamoten Nina Fellman avstod från att rösta. Vice ordföranden John Holmberg och ledamoten Stephan Toivonen fogar en reservation till betänkandet.

     Ledamoten Nina Fellman föreslog att 5 och 10 §§ i lagförslaget skulle förkastas. Förslaget erhöll inte understöd varför förslaget förföll. Ledamoten Nina Fellman fogar en reservation till betänkandet.

 

Reservationer

 

Vice ordföranden John Holmberg och ledamoten Stephan Toivonen har fogat en gemensam reservation och ledamoten Nina Fellman har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

Mariehamn den 4 juni 2021

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson