Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2017-2018

Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-06-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 2/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2017.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att berättelsen antecknas till kännedom och bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har i sina tidigare utlåtanden ansett att verksamhetsberättelsen borde lämnas tidigare så att denna kan sambehandlas med rapporten över effektivitetsrevisionen samt bokslutet. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att detta nu är fallet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 28 maj 2018 inbegärt finans- och näringsutkottets yttrande över landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2017.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsrevisorn Dan Bergman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, vtm Veronica Thörnroos, Stephan Toivonen samt ersättarna Sara Kemetter och Mikael Staffas.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2017 för kännedom samt

 

att berättelsen bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 juni 2018

 

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson