Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2019-2020

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-06-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 31/2019-2020

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Höranden. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner höjs för skatteåret 2020. Förslaget motiveras av att fördelningen av samfundsskatten mellan skattetagarna ändras i riket, så att kommunernas andel höjs medan statens andel sänks. Syftet med den ändrade fördelningen är att stödja kommunerna ekonomiskt.

     Landskapsregeringens förslag innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade, det vill säga 20 respektive 26,5 %.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagtinget har under våren behandlat förslag till tilläggsbudgeter och därmed sammanhängande lagförslag föranledda av den pågående covid-19-pandemin. I den tredje tilläggsbudgeten ingick flera åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi. Intäkterna från kommunalbeskattningen av samfund beaktades dock inte i den beräkningsgrund som låg till grund för beslut om landskapslagen (2020:49) om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020. Detta till följd av att staten hade aviserat men inte tillkännagett omfattningen av en höjning av den kommunala andelen av skatten. Av förslaget till tredje tilläggsbudget för år 2020 framgick dock landskapsregeringens beredskap att i snabb ordning temporärt höja kommunernas andel av samfundsskatten så fort det är känt hur stor förändring staten kommer att göra.

     Riksdagen har den 22 juni godkänt motsvarande lagförslag i Finland.

     Utskottet konstaterar att det nu föreliggande förslaget överensstämmer med landskapsregeringens tidigare utfästelse och den information som legat till grund för lagtingets tidigare beslut om kompensation till kommunerna.

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22.06.2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över ärendet.

 

Höranden

 

Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Diana Lönngren.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson och Stephan Toivonen samt ersättaren Tage Silander.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

Mariehamn den 23 juni 2020

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén