Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2021

 

·      Landskapsregeringens budgetförslag nr 5/2020-2021

·      Budgetmotionerna nr 106-114/2020-2021

                                                                                      

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Skärgårdstrafiken. 1

Motionerna. 5

Ärendets behandling. 5

Motioner 5

Hörande. 5

Närvarande. 6

Reservationer 6

Utskottets förslag. 6

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en tredje tilläggsbudget för 2021. Budgetförslaget innehåller bland annat anslag för anskaffning av en begagnad färja, kostnader för övervakning av djursjukdomar och deltagande i EU-projekt. Vidare minskas anslaget till polismyndigheten på grund av ändringar i pågående och planerade projekt.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har 9 budgetmotioner inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att budgetförslaget godkänns och att budgetmotionerna förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Skärgårdstrafiken

 

I samband med den andra tilläggsbudgeten för år 2021 behandlade utskottet en fullmakt för införskaffande av ett begagnat fartyg till skärgårdstrafiken. Anskaffningen är nu under förverkligande redan inom samma år varför det förslås att ett anslag om 4 miljoner euro upptas. Utskottet stöder detta men vill i sammanhanget betona att om det vid budgeteringstillfället är känt att en anskaffning med säkerhet ska genomföras bör anslag tas upp direkt i budgeten.

     I betänkandet (FNU nr 13/2020-2021) över andra tilläggsbudgeten framhöll utskottet vikten av att det tas fram en helhetsplan för utvecklingen av skärgårdstrafiken. Utskottet vidhåller behovet av en övergripande planering av skärgårdstrafiken.

     Utskottet har erfarit att tillkomsten av den nya färjan kommer att minska utsläppen i trafiksystemet.

 

Skattegränsen

 

Utskottet har erfarit att de elektroniska tullklareringsförfaranden som introducerades den första september 2021 har komplicerat varuhanteringen över skattegränsen avsevärt. För att möjliggöra en förenkling av procedurerna har landskapsregeringen föreslagit till finansministeriet att en gemensam arbetsgrupp tillsätts. Dessutom kommer man att tillsätta en intern strategigrupp för att hantera frågan.

     I landskapsregeringens externpolitiska meddelande (nr 2/2020-2021) lyfter man frågan om skattegränsen ur ett EU-perspektiv i och med att det finns en förväntan om förenklade förfaranden i tullkodexen gällande gränstrafiken mellan Nordirland och Republiken Irland, något som även skulle få tillämpning på den åländska skattegränsen. I självstyrelsepolitiska nämndens (nr 2/2020-2021) behandling av det externpolitiska meddelandet föreslås att landskapsregeringen ska tillsätta expertorgan för samarbete med riksmyndigheterna, något som utskottet erfarit är under förverkligande.

     Självstyrelsepolitiska nämnden tar också upp de så kallade distansförsäljningsdirektiven ((EU) 2017/2455 samt (EU) 2019/1995) vilka har inneburit att skattefriheten för import av lågvärdesförsändelser med ett värde om högst 22 euro avskaffades i mervärdesskattelagstiftningen från den 1 juli 2021. Detta har bland annat fått stora konsekvenser för till exempel tidningsprenumerationer. Landskapsregeringen har i sina kontakter med finansministeriet och riksdagens finansutskott framhållit att det finns orsak att behålla skattefriheten för lågskatteförsändelser, men åtminstone för tidnings- och tidskriftprenumerationer, eftersom mervärdesskatte- och distansförsäljningsdirektiven inte är tillämpliga på Åland.

 

Alarmcentralen

 

Det nya nödalarmsystemet, Ålarm, är taget i bruk sedan november 2020 och kommer att driftsättas fullt ut inom år 2021. Utskottet har erfarit att systemleverantören har uppgått i ett nytt bolag som till huvuddelen ägs av finska staten. Det nya bolaget, Cinia Ab, har meddelat att man, under nuvarande villkor och prissättning, inte är intresserad av att upprätthålla Ålarm efter att kontraktstiden utgår år 2026. I stället vill man integrera Ålarm med Erica, som är det finländska Nödcentralverkets system. Båda systemen har i praktiken samma grundstruktur.

     Utskottet erfar att en integrering med ett större system sannolikt är det mest kostnadseffektiva alternativet, men önskar betona att det är viktigt att de språkliga aspekterna likväl som Ålands behörighet och speciella förhållanden beaktas.

     Utskottet förutsätter att nödvändiga analyser görs av de erfarenheter som erhållits inför kommande investeringar i it-system.

 

Djursjukdomar

 

På Åland har det under året konstaterats förekomst av smittosamma sjukdomar som enligt gällande lagstiftning om smittosamma sjukdomar måste bekämpas. De sjukdomar som konstaterats är dels fisksjukdomen IHN i fiskodlingar, dels varroakvalster i biodlingar på Brändö.

     I fiskodlingarna har all fisk slaktats och odlingsredskapen sanerats. Därtill ska slakteriet saneras innan verksamheten kan återupptas.

     Utskottet har erfarit att Åland formellt har varit klassat som en varroafri zon sedan 2013. I praktiken var den senast kända förekomsten av varroa på Åland så långt bak i tiden som 1983. Antalet varroafria zoner i världen är få till antalet, så klassificeringen är betydelsefull i och med att den möjliggör export av bin till resten av världen.

     Förekomsten på Brändö har troligen sitt ursprung i en import av bin och tack vare de stora vattenytorna mellan Brändö och fasta Åland bedöms risken för spontan spridning vara relativt låg.

     Utskottet erfar att landskapsregeringen kommer att lämna in en utrotningsplan med förebyggande åtgärder till EU-kommissionen och efter vidtagna saneringsåtgärder kan området klassas som varroafritt på nytt efter fyra år.

 

Detaljmotivering

 

VERKSAMHET

400       SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

470       Miljöhälsovård

47000   Miljöhälsovård

               I ltl Ingrid Zettermans m.fl. budgetmotion BM nr 106/2020-2021

           föreslås att motiveringen får ett tillägg som lyder: ”Landskapsreg-

           eringen återkommer i samband med årsbudgeten med en plan för att

           stärka det förbyggande arbetet för att hindra varroakvalstret, och

           överväger samtidigt att strängera lagstiftningen för de som undlåter

           att anmäla sina djurenheter”.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

80 – 88 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

825       Ålands polismyndighet

82500   Ålands polismyndighet

           I ltl Pernilla Söderlunds m.fl. budgetmotion BM nr 109/2020-

           2021 föreslås att nettoanslaget ändras till 182 000 euro.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

             

           I ltl John Holmbergs m.fl. budgetmotion BM nr 111/2020-2021

           föreslås att motiveringen under momentet får ett tillägg enligt

           följande: ”I syfte att undanröja liknande problem och fördyrningar

           som kringgärdat systemlösningen Ålarm ämnar landskapsreger

           ingen i skyndsam ordning utvärdera projektet och därmed stärka

           problembilden så att kommande offentliga digitala satsningar inte

           drabbas av motsvarande tekniska och ekonomiska utmaningar.”

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

848        Ålands miljö- och hälsomyndighet

84820    Ålands miljö- och hälsomyndighets laboratorium

           I ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion BM nr 108/2020-2021

           föreslås att anslaget stryks.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

860       Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

86000   Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, verksamhet

           I ltl Katrin Sjögren m.fl. budgetmotion BM nr 107/2020-2021

           föreslås att anslaget sänks med 10 000 euro och att andra stycket

           i motiveringstexten för momentet utgår.

           Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

ÖVERFÖRINGAR

600       NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

610       Näringslivets främjande

61000   Näringslivets främjande (R)

 

           I ltl John Holmbergs m.fl. budgetmotion BM nr 112/2020-2021

           föreslås att motiveringen till momentet får följande tillägg: Att

           osynliggöra skattegränsen är idag den viktigaste frågan när det

           gäller våra företags export- och importmöjligheter. Föreslås att

           motiveringen under momentet kompletteras enligt följande. Att

           optimera möjligheterna med att minimera skattegränsens

           negativa påverkan är något som skulle gynna hela det åländska

           samhället. Det vore djupt olyckligt om det för Åland så viktiga

           skatteundantaget ifrågasätts p.g.a. en olöst politisk fråga och

           oprövade tekniska lösningar som kunde bidra till en mer för

           enklad hantering av skattegränsens administration. Landskaps-

           regeringen ämnar nyttja delar av anslaget för att uppnå gräns-

           överskridande överenskommelser och tekniska lösningar som

           bidrar till förenklad gränshandel.”

           Utskottet föreslår att motionen förkastas. Beslutet tillkom efter

           omröstning som utföll 5-2.

           Beslutet biträddes av ordföranden Jörgen Pettersson, ledamöterna

           Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand, samt ersättar-

           en Simon Holmström.

           Viceordföranden John Holmberg fogar en reservation till

           beslutet.

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

700       INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9750       Kostnader för sjötrafik

975000   Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

            I ltl John Holmbergs m.fl. budgetmotion BM nr 110/2020-2021

            föreslås att motiveringen till momentet får följande tillägg:

            ”Landskapsregeringen återkommer i samband med behand-

             lingen av tilläggsbudget 3 med tilläggsinformation som belyser de

             frågeställningar vilka upptas i denna budgetmotion”.

             Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

             I ltl Simon Påvals m.fl. budgetmotion BM nr 113/2020-2021

             föreslås att motiveringen till momentet får följande tillägg:

             Landskapsregeringen avser att senast under våren 2022

             inkomma till lagtinget med ett meddelande i vilket landskaps-

             regeringen redogör för sin vision över utvecklingen och det

             framtida upplägget för trafiken i både norra och södra

             skärgården, i vilket det framkommer hur trafiknät och tonnage

             planeras för att binda ihop skärgården till en välfungerande

             helhet såväl miljömässigt, ekonomiskt som brukarmässigt.”

             Utskottet föreslår att motionen förkastas. Beslutet tillkom efter

             omröstning som utföll 5-2. Beslutet biträddes av ordföranden

             Jörgen Pettersson, ledamöterna Lars Häggblom, Robert

             Mansén och Jörgen Strand, samt ersättaren Simon Holmström.

             Viceordföranden John Holmberg fogar en reservation till

             beslutet.

 

             I ltl Camilla Gunells m.fl. budgetmotion BM nr 114/2020-2021

             föreslås att motiveringen till momentet får följande tillägg:

             ”Landskapsregeringen återkommer i skyndsam ordning med

             en redogörelse för hur skärgårdstrafiken ska anpassas till

             hållbarhetsagendans och energi- och klimatstrategins

             målsättningar om minskning av koldioxidutsläpp inom sjö-

             trafiken samt en plan för skärgårdstrafikens utveckling som

             helhet.”

             Utskottet föreslår att motionen förkastas.

             Ltl Nina Fellman fogar en reservation till beslutet.

 

 

Motionerna

 

Med hänvisning till betänkandets och budgetförslagets allmänna motivering samt betänkandets detaljmotivering föreslås att budgetmotionerna nr 106-114 förkastas.

    

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 september 2021 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över förslaget till tredje tilläggsbudget.

    

 

Motioner

 

I anslutning till budgetförslaget har utskottet behandlat följande budgetmotioner:

Varroakvalstret

Ltl Ingrid Zettermans m.fl. budgetmotion BM 106/2020-2021

Budgetdisciplin

Ltl Katrin Sjögrens m.fl. budgetmotion BM 107/2020-2021

Budgetdisciplin

Ltl Katrin Sjögrens m.fl budgetmotion BM 108/2020-2021

Polisens utbildningsanslag

Ltl Pernilla Söderlunds m.fl budgetmotion BM 109/2020-2021

Mer fakta kring upphandlingen av begagnad färja

Ltl John Holmbergs m.fl budgetmotion BM 110/2020-2021

Utvärdera Ålarm

Ltl John Holmbergs m.fl budgetmotion BM 111/2020-2021

Större insatser krävs för att osynliggöra skattegränsen

Ltl John Holmbergs m.fl budgetmotion BM  112/2020-2021

Skärgårdsmeddelande för framtiden

Ltl Simon Påvals m.fl budgetmotion BM 113/2020-2021

Klimat- och miljöanpassad skärgårdstrafik

Ltl Camilla Gunells m.fl budgetmotion BM 114/2020-2021

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört lantrådet Veronica Thörnroos, vicelantrådet Harry Jansson, ministrarna Roger Höglund, Fredrik Karlström, Alfons Röblom och Christian Wikström, budgetplaneraren Robert Lindblom vid finansavdelningen,  tekniske inspektören Joel Karlsson vid infrastrukturavdelningen, polismästaren Johan Pawli, t.f. alarmmästaren Johan Ehn, biodlaren Torbjörn Eckerman, fartygskonsulten Kaj Jansson, avdelningschefen Bengt Michelsson och naturvårdsintendenten Maija Häggblom vid social- och miljöavdelningen samt biträdande ingenjören Gunnar Westling vid infrastrukturavdelningen.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice

ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén och Jörgen Strand samt ersättaren Simon Holmström.

 

Reservationer

 

Ltl Nina Fellman har fogat en reservation och viceordföranden John Holmberg har fogat tre reservationer till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

-        att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2021,

-        att budgetmotionerna förkastas,

-        att lagtinget beslutar att tredje tillägget till budgeten för år 2021 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

Mariehamn den 24 september 2021

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson