Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2016

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 4/2015-2016

·       Budgetmotionerna 53-54/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionerna. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 3

Hörande. 3

Närvarande. 3

Reservationer 3

Utskottets förslag. 3

 

            

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2016. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 357.159.000 euro budgeterats för år 2016. Anslagen för drift och överföringar m.m. uppgår till 337.545.000 euro, anslagen för investeringar till 26.753.000 euro och årets underskott till 17.665.000 euro, exklusive extraordinarie poster uppgående till 108.000.000 euro, som hänför sig till bildandet av fastighetsverket.

 

Motionerna

 

I anslutning till budgetförslaget har budgetmotionerna 53-54/2015-2016 inlämnats.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2016 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet.

    

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

 

Utskottet har valt att koncentrera sig på tre anslag i budgetförslaget. Dessa är ökning av det egna kapitalet i Kraftnät Åland Ab, förslag om övergångsstöd till Sottunga kommun samt ett anslag för byggande av bl.a. docka till den fyrmastade barken Pommern.

 

 

 

 

 

 

 

Detaljmotivering

 

ÖVERFÖRINGAR - detaljmotivering

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

330

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

33000

Allmänna stöd till kommunerna (F)

 

Sottunga kommun har enligt budgetförslaget ett akut likviditets- och finansieringsproblem då kostnaderna för äldreomsorgen är betydligt högre än budgeterat för år 2016. Landskapsregeringen bedömer att Sottungas svårigheter att finansiera lagstadgade verksamheter inte är av övergående natur. Befolkningsunderlaget är för litet och därmed blir sårbarheten i verksamheten alltför stor. Landskapsregeringen har beredskap att bevilja ett övergångsstöd till Sottunga kommun för att säkerställa att kommunen under en övergångsperiod kan finansiera lagstadgad service till sina invånare.

     Utskottet omfattar att landskapsregeringen reserverar medel för eventuellt behov att trygga den lagstadgade servicen på Sottunga. Utskottet föreslår att landskapsregeringen förtydligar regelverket gällande dylika stöd till kommuner.

     Utskottet har fattat beslut om att inte medta ett tillägg till texten. Omröstningen har utfallit 4-3, varvid beslutet biträddes av ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg och Ingrid Johansson. Reservation har inlämnats av ersättaren Roger Nordlund, ledamoten Lars Häggblom och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

350

PENNINGAUTOMATMEDEL

35000

Penningautomatmedel (R)

 

Mariehamns stad planerar att anlägga en torrdocka för fyrmastbarken Pommern och har lämnat in en anhållan om investeringsbidrag till landskapsregeringen. Den totala kostnaden för torrdockan inkl. tillhörande landarrangemang beräknas efter komplettering till tidigare ansökan till 7,4 miljoner euro. Landskapsregeringen föreslår att landskapets finansieringsdel av kostnaderna för torrdockan i enlighet med ansökan kan uppgå till 80 % av understödsberättigade investeringskostnader, dock högst 5 miljoner euro, varav högst 4,25 miljoner euro utgörs av penningautomatmedel.

     I ltl. Stephan Toivonens budgetmotion nr 53/2015-2016 föreslås att anslaget under momentet sänks med en miljon till 1.750.000 euro.

     I ltl. Bert Häggbloms m.fl. budgetmotion nr 54/2015-2016 föreslås att anslaget jämte motivering under momentet utgår.

     Utskottet stöder landskapsregeringens förslag och föreslår att budgetmotionerna nr 53-54/2015-2016 förkastas. Reservation har inlämnats av ledamoten Lars Häggblom.

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR - detaljmotivering

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

9340

Särskilda understöd, lån och investeringar

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

 

Av budgetförslaget framgår att landskapsregeringen anser att andelen eget kapital i Kraftnät Åland Ab är låg och att bolaget i dagsläget är underkapitaliserat. Det egna kapitalet bestod vid senaste årsskifte av ca 10,57 miljoner euro. Vid samma tidpunkt uppgick det främmande kapitalet till ca 89,69 miljoner euro varav ca 75,35 miljoner euro utgjorde långfristiga skulder. Med beaktande av ovanstående har landskapsregeringen för avsikt att stärka det egna kapitalet i Kraftnät Åland Ab med sammanlagt 3,2 miljoner euro.

     Utskottet stöder landskapsregeringens förslag dock så att landskapsregeringen i samband med verkställigheten avgör om de tillförda medlen tillförs fonden för fritt eget kapital eller till aktiekapitalet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 september 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.        

 

Hörande

 

Utskottet har i ärendet hört ministern Nina Fellman, ministern Mats Perämaa, kommundirektör John Eriksson från Jomala kommun, museichefen Hanna Hagmark-Cooper från Ålands sjöfartsmuseum r.s., stadsdirektör Barbara Heinonen från Mariehamns stad, ordförande i Mariehamns stads kommitté för docka till den fyrmastade barken Pommern Roger Jansson, vd:n Jan Kahlroth från Kraftnät Åland Ab, budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen, finanschefen Conny Nyholm från finansavdelningen, styrelseordförande Björn Rönnlöf från Sottunga kommun, förbundsdirektör Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund k.f., EU sakkunnige Anna-Lena Sjöberg från regeringskansliet och budget- och finansieringshandläggaren Siv Tennström från finansavdelningen.

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ersättaren Roger Nordlund.

 

Reservationer

 

Två reservationer har fogats till betänkandet. En av dessa reservationer har lämnats av ersättaren Roger Nordlund, vtm Veronica Thörnroos samt ledamoten Lars Häggblom. Den andra reservationen har lämnats av ledamoten Lars Häggblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2016,

 

att lagtinget förkastar budgetmotionerna 53-54/2015-2016, samt

 

att lagtinget beslutar att andra tillägget till budgeten för år 2016 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

 

 

 

 

Mariehamn den 23 september 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte



Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Nordlund m.fl.

2016-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2015-2016 gällande förslag till andra tilläggsbudget för år 2016

 

Allmänna stöd till kommunerna (F)

 

Vi anser att frågan om Sottungas ekonomi inte ska sammanblandas med frågan om en kommunstrukturomvandling. Landskapsregeringen bör återkomma då de pågående utredningarna om kommunstrukturen slutförts. Sottunga bör i det här sammanhanget behandlas som alla övriga kommuner och inte med diktat från landskapsregeringen. I dagsläget finns det inte något lagstöd för de skrivningar och de uttalanden som landskapsregeringen gjort om att Sottunga ska upphöra som kommun från och med nästa val. Enligt gällande lagstiftning är det upp till innevånarna i respektive kommun att besluta om sin kommuntillhörighet. Den kommunala självstyrelsen och gällande lagstiftning ska respekteras.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text fogas till betänkandet som ett nytt tredje stycke under moment 33000 Allmänna stöd till kommunerna (F):

 

”Utskottet betonar vikten av att frågan om Sottungas ekonomi inte sammanblandas med frågan om en kommunstrukturomvandling.”

 

 

 

Mariehamn den 23 september 2016

 

 

Roger Nordlund

 

Veronica Thörnroos

Lars Häggblom

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2016-09-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 18/2015-2016 gällande förslag till andra tilläggsbudget för år 2016

 

Torrdocka för den fyrmastade barken Pommern

 

Den nuvarande ekonomiska situationen ger inte i dagsläget möjligheter till att bygga ny torrdocka.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget för byggande av torrdocka under moment 35000 Penningautomatmedel (R) stryks.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 23 september 2016

 

 

Lars Häggblom