Finans- och näringsutskottets betänkande 18/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-04-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Komplettering av landskapslagen om ekologisk produktion

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 25/2022-2023

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Närvarande. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Föreliggande lagförslag hänför sig till den av Ålands lagting den 23 november 2022 antagna landskapslagen om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion. I samband med lagstiftningskontrollen konstaterade republikens president att landskapslagen utgör en behörighetsöverskridning till den del det föreskrivs att

     1) landskapsregeringen är den behöriga kontrollmyndighet som sörjer för samordningen av den fleråriga nationella kontrollplanen.

     2) besvär inte får anföras över ett beslut om föreläggande av vite.

     Eftersom landskapslagen till övriga delar ansetts falla inom landskapets lagstiftningsbehörighet, har landskapsregeringen fattat beslut om att landskapslagen ska träda i kraft.

     För att fylla ut de rättsliga tomrum som uppstått till följd av de fällda bestämmelserna, föreslår landskapsregeringen att vissa kompletteringar görs i landskapslagen om ekologisk produktion. De föreslagna ändringarna är i huvudsak tillägg och preciseringar och syftar dels till att förtydliga landskapsregeringens roll och ansvar i förhållande till riksmyndigheterna, dels till att säkerställa att landskapsregeringen, i egenskap av tillsynsmyndighet, även i fortsättningen har tillgång till ändamålsenliga och verkningsfulla verktyg för att åtgärda bristande efterlevnad av lagstiftningen om ekologisk produktion.

     Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 april 2023 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

    

 

Närvarande

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse.

 

    

__________________

 

 

 

Mariehamn den 27 april 2023

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson