Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Effektivitetsrevisionen för år 2014 samt redogörelsen över årsredovisningen per den 31.12.2014

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 1/2014-2015

·       Landskapsregeringens svar nr 1/2014-2015-s

·       Landskapsregeringens redogörelse nr 2/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmänt 1

Landskapsrevisionens berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen. 1

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård. 2

Granskning av landskapets pensionssystem.. 2

Granskning av sjötrafiken. 2

Landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen. 2

Landskapsrevisionens berättelse. 2

Landskapsregeringens hållbarhetsredovisning. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen.

     Landskapsregeringen har därtill överlämnat ett svar genom vilket man tillkännager vilka åtgärder den avser vidta i anledning av berättelsen. Landskapsregeringen har vidare överlämnat årsredovisningen, revisionsberättelsen samt hållbarhetsredovisningen per 31.12.2014 till lagtinget såsom redogörelse nr 2/2014-2015 i enlighet med 25 § LL om Ålands landskapsregering.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet har behandlat berättelsen, svaret och redogörelsen samt avger i detta betänkande sina synpunkter över detsamma. Utskottet föreslår vidare att betänkandet bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet ser med tillfredställelse att årsredovisningen och berättelsen över effektivitetsrevisionen nu kunnat behandlas i ett sammanhang i lagtinget.

 

 

Landskapsrevisionens berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen

 

Landskapsrevisionen har fokuserat på fyra närmare granskningar i sin i 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen. Dessa är delar av Ålands hälso- och sjukvård, landskapets pensionssystem, kontroll- och revisionsprocessen inom Ålands landsbygdsutvecklingsprogram samt sjötrafiken.

 

Granskning av Ålands hälso- och sjukvård

 

Inom Ålands hälso- och sjukvård har sekreterarenheten, momshanteringen och upphandlingsenheten granskats. Av berättelsen framgår ett antal påpekanden. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen bemött påpekandena och anger i sitt svar att många av de påpekanden som gjorts är på gång att bli åtgärdade.

    

Granskning av landskapets pensionssystem

 

Enligt berättelsen uppgår de administrativa kostnaderna årligen för förvaltning av pensionsfonden tillsammans med lönekostnaderna för pensionshandläggningen till drygt 1.100.000 EUR. Pensionspremien har varit för låg de senaste åren. Höjningen till 18 % 2015 räcker inte. Fakta talar för att pensionspremien borde ligga i nivå med statens pensionsavgift. Samtidigt ges en mer rättvisande bild av landskapets personalkostnader i bokslutet. Överföringen från pensionsfonden uppgår till 65 % av de budgeterade pensionsutgifterna 2014. I budgeten för år 2015 är motsvarande siffra ca 63,8 %. Enligt det framtagna scenariot är det för mycket. Landskapsregeringen anger i sitt svar på berättelsen att åtgärder planeras.

     Utskottet konstaterar för sin del att det är tillräckligt om nettofonderingen av pensionsfonden anpassas så att de beräknas täcka framtida pensionsåtagandena.

 

Granskning av sjötrafiken

 

Landskapsrevisionen gör i fråga om sjötrafiken en mängd påpekanden samt kommer med flera förslag på åtgärder. I landskapsregeringens svar bemöts påpekandena.

     Utskottets skrivningar har till denna del tillkommit efter omröstning som utfallit (4-3), varvid beslutet biträddes av ordförande Jörgen Pettersson, vice ordf. Mika Nordberg samt ledamöterna Karl-Johan Fogelström och Annette Holmberg-Jansson.

 

Landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen

 

Till landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen finns fogat Landskapsrevisionens berättelse enligt 7 § 2 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen och landskapsregeringens hållbarhetsredovisning för år 2014.

     Utskottet konstaterar att detta är det första året med en årsredovisning i nuvarande form med affärsbokföring. Utskottet konstaterar att årsredovisningen som instrument successivt kommer att hitta sina former.

 

Landskapsrevisionens berättelse

 

Enligt berättelsen är bokslutet uppgjort enligt bokföringslagen i tillämpliga delar och följer samma principer som föregående år. Det ackumulerade budgetunderskottet efter år 2014 uppgår till 45.862.415,36 EUR (39.587.750,24 EUR år 2013). Anslag utnyttjas senare än det budgetår de beviljas. Detta gäller främst anslag för olika typer av investeringar. På grund av denna omständighet har ingen upplåning behövts och landskapets likviditet är fortsättningsvis god.

     Utskottet konstaterar att det är sista gången det ackumulerade budgetunderskottet kommer att redovisas på detta sätt. I framtiden kommer affärsbokföringen att kompletteras av finansieringsanalys, likviditetsanalys samt nyckeltal.

 

Landskapsregeringens hållbarhetsredovisning

 

Landskapsregeringen anger i sin hållbarhetsredovisning att hållbarhetsredovisningen ska hjälpa läsaren förstå om den offentliga verksamhetens interna och externa påverkan utvecklar regionen på ett önskvärt sätt. I redovisningen beskrivs frågor som miljö och energi (innefattande frågor gällande förnyelsebar energi, ekologisk odling, avfall, klimat, vattenbelastning skogsbruk m.m.), social trygghet samt ekonomi och näringsliv.

     Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 14/2013-2014 där följande konstateras: ”Finans- och näringsutskottet understryker vikten av att hållbarhetsstrategin integreras i beslutsfattandet samt i det årliga budgetförslaget. Utskottet delar social- och miljöutskottets uppfattning om att det är angeläget att strategin snarast omsätts till konkreta åtgärder och mål som är tillräckligt specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta och därför lätt kan följas upp”. Det är viktigt att budgeten utarbetas så att hållbarhetsredovisningen i framtiden bättre kan avstämma vad som gjorts.

     Det femte hållbarhetskriteriet, som beaktar behovet av BNP tillväxt i samhället samt vikten av att alla näringsgrenars konkurrenskraft bibehålls i jämförelse med motsvarande näringsgrenar i våra närområden, vilket utskottet framförde i samband med behandlingen av landskapsregeringens meddelande om en strategi om hållbar utveckling bör därtill utvecklas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens berättelse och landskapsregeringens svar gällande effektivitetsrevisionen för år 2014 samt landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2014.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, landskapsrevisorn Dan Bergman, vd:n Anders Ingves, byråchefen Mikael Korpela, redovisningschefen Susanna Mattsson, finanschefen Conny Nyholm, avdelningskontrollern Tony Sjögren och avdelningschefen Yvonne Österlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg och ledamöterna Tony Asumaa, Brage Eklund, Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bringar betänkandet till landskapsregeringens kännedom.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 


 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2015-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2014-2015 gällande effektivitets-revisionen för år 2014 samt redogörelsen över årsredovisningen per den 31.12.2014

 

 

Vi reservanter föreslår att nedanstående text fogas till texten under rubriken ”Granskning av sjötrafiken” i betänkandet:

 

”Utskottet betonar att frågan om totalentreprenad bör utredas noggrant innan nya färjor införskaffas. Ett nytt och modernt samt effektivt bokningssystem bör snarast införskaffas för skärgårdstrafiken. Utskottet noterar att det inte finns något beslut som var en ny färja ska placeras samt att det bör vara rimligt att i framtiden minska personal inom infrastrukturavdelningen i samband med privatisering av sjötrafiken.”

 

 

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2015

 

Mats Perämaa

 

Tony Asumaa

Brage Eklund