Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-10-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Om förvaltning av fonder för inrikes frågor på Åland

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 20/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor. Genom att anta rikslagen blir det möjligt för åländska aktörer att söka medel från en EU-fond för asyl, migration och integration och från en EU-fond som beviljar medel för projekt som har att göra med EUs inre säkerhet. Handläggningen av stöden ska enligt landskapslagen skötas av landskapsregeringen men avsikten är att så fort rikslagen blivit tillämplig på Åland överföra uppgifterna på inrikesministeriet genom en överenskommelseförordning. Stöden kan sökas fram till och med år 2020 varför det är viktigt att lagen träder i kraft och kan börja tillämpas så snart som möjligt.

 

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

För programperioden 2014-2020 har EU inrättat två fonder för inrikes frågor; asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) samt fonden för inre säkerhet (ISF). Genom AMIF fonden stöder man åtgärder i syfte att stärka och utveckla det gemensamma asylsystemet i Europa, stödja integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utveckla återvändandestrategier som ett svar på den olagliga invandringen i EU-området. För Ålands del kan t.ex. landskapet och kommunerna ta del av dessa medel genom att utforma projektförslag framförallt vad gäller att utveckla och förbättra flyktingmottagning samt integration av tredjelandsmedborgare.

     Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (FFS 903/2014) innehåller bestämmelser som hör till både rikets och landskapets lagstiftningsbehörighet. De bestämmelser i rikslagen som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet görs tillämpliga på Åland genom landskapslagen.          

     EU-fonden för inre säkerhet (ISF) ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. Utskottet uppmuntrar polismyndigheten att utreda om EU:s fond för inre säkerhet möjliggör eventuella samarbetsformer gällande den inre säkerheten, med särskilt fokus på narkotika- och människohandel.

     Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen i samband med beredning av lagförslag i fråga om blankettlagar är tydligare i sin beskrivning av hur lagstiftningen kommer att inverka på åländska förhållanden.

 

Ärendets behandling

Lagtinget har den 28 september 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Nina Fellman, integrationssamordnaren Johanna Fogelström från regeringskansliet, polismästaren Maria Hoikkala från Ålands polismyndighet, lagberedaren Patrik Lönngren, chefsjuristen Michaela Slotte från regeringskansliet och vice sjöbevakningschefen Christian Wiklund från gränsbevakningsväsendet.  

      I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos samt ersättaren Mikael Staffas.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 10 oktober 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

Niclas Slotte