Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 16/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en lag antas om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019. De kompensationer det är frågan om är dels kompensation för statens så kallade konkurrenskraftspaket och dels kompensation för skatteåtgärder som vidtagits för skatteåret 2019. Fördelningen av kompensationerna mellan de enskilda kommunerna är densamma som tillämpades för motsvarande kompensationer finansåret 2018.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget till fördelning av kompensationen för 2019 läggs fram betydligt tidigare än vad den gjordes för år 2018, vilket innebär att kompensationsbeloppen bör kunna betalas ut tidigare än förbudgetåret 2018. Det oaktat har utskottet erfarit att det, förutom det som framkommer i lagförslaget, råder ett visst missnöje bland kommunerna eftersom kompensationsbeloppen inte varit budgeterbara till sina exakta belopp, något som i vissa fall lett till att kompensationsbeloppet är lägre än vad kommunen budgeterat. Utskottet vill framhålla att det vore viktigt att hålla en så god framförhållning som möjligt i framtiden.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 april 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, lagberedaren Diana Lönngren, biträdande finanschefen Runa Tufvesson, budgetplaneraren Robert Lindblom, kommundirektören Christian Dreyer från Kumlinge kommun, kommundirektören John Eriksson från Jomala kommun, förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund, samt stadsdirektören Barbara Heinonen och finanschefen Peter Carlsson från Mariehamns stad.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Zetterman, vtm Veronica Thörnroos och ersättaren Sara Kemetter.

     Utskottet har röstat 4-2 i ärendet varvid utskottets beslut biträddes av ordföranden Petri Carlsson, John Holmberg, Ingrid Zetterman och Sara Kemetter.

 

Reservation

 

Vicetalman Veronica Thörnroos och ledamoten Lars Häggblom har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 25 april 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson

 

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vtm

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2019-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 19/2018-2019 gällande fördelning av kompensation till kommunerna LF 16/2018-2019.

 

Motivering

 

Enligt landskapsregeringens beräkning innebär skatteåtgärder 2019 ett inkomstbortfall om 695 000 euro för kommunerna. Av detta fördelas endast 200 000 euro direkt till kommunerna och 300 000 euro reserveras som IT-stöd. Dels är det principiellt felaktigt att kompensationen fördelas som stöd enligt ansökan och dels är det principiellt felaktigt att landskapsregeringen inte kompenserar kommunerna fullt ut.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att beloppet för kompensation till kommunerna i 2 § höjs med

495 000 euro till 695 000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 25 april 2019

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos                                       Lars Häggblom