Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2021-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2020

·      Landskapsregeringens redogörelse nr 3/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Resultat- och kostnadsutveckling. 2

Skatteintäkterna. 2

Pensionskostnaderna. 2

Personal 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har i enlighet med 25 § landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering överlämnat årsredovisningen för landskapet Åland 2020 till lagtinget såsom redogörelse nr 3/2020-2021. Årsredovisningen inkluderar i enlighet med 19 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning landskapsbokslutet och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen ingår dessutom bokslutet för landskapets fastighetsverk och landskapsrevisionens revisionsberättelse för finansåret 2020.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att årsredovisningen för 2020 antecknas för kännedom och att utskottets synpunkter bringas landskapsregeringen till kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Årsredovisningen i allmänhet

 

     Utskottet konstaterar att utöver årsredovisningen för landskapet Ålands förvaltning och ekonomi har separata verksamhetsberättelser jämte bokslut upprättats för Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Landskapets pensionsfond och Landskapets fastighetsverk. Av dessa är endast ÅHS konsoliderat i huvudbokslutet.

     Nytt för årsredovisningen 2020 är att det har upprättats ett pro forma-koncernbokslut för landskapsregeringen och Fastighetsverket. Det konsoliderade bokslutet, som omfattar resultaträkning och balansräkning, är enbart att betrakta som informationsmaterial (Årsbokslutet, bilagorna 4 och 5).

     Utskottet ser positivt på den utveckling av årsredovisning som skett.

 

 

Resultat- och kostnadsutveckling

 

Verksamhetsbidraget, som utgörs av verksamhetens intäkter och kostnader, pensionsintäkter och -kostnader samt överföringsekonomins intäkter och kostnader, uppgick till -300,2 (2019 = -283,8) miljoner euro. Årsbidraget som utgörs av verksamhetsbidraget, skatteinkomster och finansiella poster uppgick till -15,3 (14,6) miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat år 2020 uppgår till -25,9 (5,8) miljoner euro. Inga extraordinära poster påverkar resultatet. Räkenskapsperiodens totala resultat uppgår till -50,0 (-2,0) miljoner euro, vilket är en följd av ombokningar av ett antal olika PAF-relaterade poster om -24,1 (-7,8) miljoner euro.

     Verksamhetens kostnader uppgick år 2020 till 203 miljoner euro, vilket är en ökning om 2 (8) miljoner eller 1,2 (4,1) procent jämfört med år 2019.

     Kostnaderna för inkomst- och kapitalöverföringar ökade med 18,1 miljoner euro till 109,7 miljoner euro. Ökningen hänger samman med höjda landskapsandelar samt stöd till näringsliv och arbetsmarknad som kan härledas till coronapandemin. Kostnaderna för Covid-19 relaterade åtgärder uppgick till 14,5 miljoner euro.

 

Budgetuppföljningen

 

Budgetefterlevnaden visar att 86 % av budgetanslagen för verksamhet och överföringar har utnyttjats, vilket lämnade ett överskott om 50,2 miljoner euro. Av detta belopp överförs 29,9 miljoner euro till budgetåret 2021. Budgetåret 2020 är dock speciellt eftersom det finns avsevärda coronarelaterade belopp i budgeten som uppenbarligen inte har använts, något som speglas speciellt i regeringskansliets och näringsavdelningens låga budgetutnyttjande. Om man använder 2019 och 2018 som jämförande normalår, ser man att budgetutnyttjandegraden i normalfallet är 92 %.

     Att verksamhetsåret 2020 är väldigt speciellt ser man också om man jämför budgetutfallet med resultaträkningen i affärsbokföringen. Budgetutfallet visar ett överskott på 50,2 miljoner euro, medan resultaträkningen visar ett underskott om 50,0 miljoner euro. De stora skillnaderna mellan budgeten och resultaträkningen, även under normala år, är givetvis ett problem i samband med kommunikationen till allmänheten.

     Investeringsanslagen (utan finansiella investeringar) uppgick till 56,4 miljoner euro, av vilket 32 % blev utnyttjat. Utnyttjandegraden om dryga 30 % är normalt för de senaste åren och beror på investeringsprojektens utsträckning över flera år.

 

Skatteintäkterna

 

De totala intäkterna av skattekaraktär minskade med 29,9 miljoner euro, till 239,7 miljoner euro, eller 11 procent, jämfört med 2019. I grundbudgeten var 271,5 miljoner avsatt som intäkter.

     Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto 45,2 miljoner euro, vilket är 16,3 miljoner mera än år 2019. Ökningen beror på ett ökat uttag från Penningautomatföreningen med 27,7 miljoner euro.

 

Pensionskostnaderna

 

Pensionskostnadernas nettobelopp uppgår till 17,4 miljoner euro, vilket är samma nettokostnad som 2019. Pensionskostnaderna uppgår till 36,5 miljoner euro, vilket är 1,4 miljoner eller 4,1 procent högre än 2019. I budgeten för 2021 ökas pensionskostnaderna med ytterligare 2,7 miljoner euro. För att hålla pensionernas nettokostnad jämförbar med tidigare år har uttaget från landskapets pensionsfond ökat från 17,7 till 19,1 miljoner euro.

     Det kalkylerade pensionsansvaret för 2020 uppgår till 803,6 miljoner euro. Värdet på pensionsfondens tillgångar räknat till marknadsvärde uppgick per den 31.12.2020 till 498,6 miljoner euro, vilket ger en täckningsgrad om 62 procent.

 

Personal

 

I årsredovisningens relationstal för personalen ingår den allmänna förvaltningen och de underställda myndigheterna, förutom Landskapets fastighetsverk och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Antalet årsverken inom allmänna förvaltningen uppgick till 291,4 (296,6) och i de underställda myndigheterna till 484,0 (462,7).

     Även den hälsorelaterade frånvaron redovisas på ett tydligt sätt och uppgick år 2020 till 10 073 (9 910) kalenderdagar, vilket motsvarar 12,99 (13,05) dagar/årsverke.

     ÅHS gör upp ett eget personalbokslut. ÅHS redovisar inte årsarbeten utan anställda personer. I oktober 2020 fanns det 945 anställda personer, varav 200 personer hade tidsbegränsade anställningar. Antalet sjukdagar uppgick till 19 544, vilket är 21 dagar per anställd. Sjukdagarna är betydligt högre än 2019, vilket kan förklaras med de stränga regler om att inte komma på arbete vid förkylningssymptom som tillämpats under pandemin.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 maj 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över årsredovisningen jämte landskapsrevisionens berättelse.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Roger Höglund och budgetplaneraren Robert Lindblom från finansavdelningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsregeringens redogörelse över årsredovisningen per den 31.12.2020 jämte landskapsrevisionens berättelse för kännedom samt

 

att utskottets betänkande bringas till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 september 2021

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson