Finans- och näringsutskottets betänkande 19/2017-2018

Tillhör ärendet: Avbytarlagstiftning
Lagtingsår: 2017-2018

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Avbytarlagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 23/2017-2018

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen överlämnade den 7 december 2017 till Ålands lagting lagförslaget nr 8/2017–2018 gällande avbytarlagstiftning. Lagtinget beslöt i ärendet den 13 mars 2018 (LTB 6/2018) om en landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd. Ålandsdelegationen fann i sitt utlåtande i ärendet av den 25 april 2018 (Dnr D 10 18 01 3) att lagen borde förfalla i sin helhet. Högsta domstolen fann likaså i sitt utlåtande i ärendet av den 6 juni 2018 att hela landskapslagen om ändring av landskapslagen om avbytarstöd borde förordnas att förfalla. Republikens president har därefter vid behörighetskontroll den 27 juni 2018 konstaterat att landskapslagen inte utgör en fungerande helhet och har därför förordnat att landskapslagen i sin helhet ska förfalla.

     I landskapet har man således nu beslutat om att anta en annan lösning än tidigare med hänsyn till på vilken författningsnivå man reglerar avbytar-systemet. Detta medför problem vad beträffar de krav som självstyrelse- och grundlagen ställer på delegeringsstadgandena. Om regleringen på lagnivå på ett begränsande sätt styrde landskapsregeringens normgivningsmakt, skulle landskapslagen uppfylla dessa krav. Så är inte fallet nu.

Med hänvisning till det som ovan anförts finner Högsta domstolen att 3 § 2 mom., 5 § och 6 § 2 mom. landskapslagen om ändring av landskapslagen om avbytarstöd utgör behörighetsöverskridningar. Därför hemställer Högsta domstolen att dessa lagrum förordnas att förfalla.

Genom den landskapslag som bedöms i detta utlåtande upphävs 3 § 1 mom. 4 punkten den gällande landskapslagen sådan den lyder i landskapslagen 2015/47. I denna punkt finns definitionen av begreppet husdjursenhet samt en tabell i vilken anges det antal djur av visst slag som i enlighet med lagen utgör en husdjursenhet. Landskapslagen om avbytarstöd skulle inte bli en fungerande helhet om endast de ovan nämnda bestämmelserna som utgör behörighetsöverskridningar förordnades att förfalla. Därför hemställer Högsta domstolen att hela landskapslagen om ändring av landskapslagen om avbytarstöd förordnas att förfalla.”

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till landskapsregeringens motiveringar i lagförslaget föreslår utskottet att lagförslaget antas med några mindre ändringar av språklig natur.  

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 september 2018 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, viceordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom och Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ledamoten Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras lagens 3 § 1 mom. 3–4 punkterna, (uteslutning) och 4 – 6 §§ landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd, (uteslutning) av dessa lagrum 3 § 4 punkten och 6 § 2 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2015/47, som följer:

 

3 – 4 §§

     (Lika som i lagförslaget).

 

5 §

Avbytarstödets belopp

     Normen för avbytarstöd är (uteslutning) till och med den 31 december 2020 (uteslutning) 35 euro per avbytartimme, för timanställda lantbruksavbytare är dock normen till och med den 31 december 2020 (uteslutning) 18 euro per avbytartimme. Grundat på de faktiska kostnaderna utbetalas avbytarstöd med 80 procent av dessa belopp.

 

6 §

     (Lika som i lagförslaget).

 

__________________

 

Ikraftträdelsebestämmelsen

     (Lika som i lagförslaget).

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 13 september 2018

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Carina Strand