Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Höjd landskapsandel för socialvården

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 2/2015-2016

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att procentsatserna för de landskapsandelar kommunerna beviljas för driftskostnaderna inom socialvården höjs från och med finansåret 2016. Förslaget hör ihop med reformen av hemvårdsstödet som lagtinget fattade beslut om i juni i år och som träder i kraft vid årsskiftet. Detta förslag innebär att landskapet deltar i kostnaderna för reformen enligt de föresatser som finns i lagförslaget om ett utökat hemvårdsstöd.

     Den föreslagna lagändringen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2016 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

I förslaget till budget för landskapet Åland för år 2016 under moment 41500 har landskapsregeringen anslagit medel för höjningen. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utvärdera ersättningens nivå från landskapets sida inom några år efter att reformen trätt ikraft eller i samband med revideringen av landskapsandelsystemet om det sammanfaller tidsmässigt.

     Utskottet noterar att förslaget gällande landskapsandelar beräknats schablonmässigt, vilket innebär att det är svårt att bedöma storleken av kompensationen från landskapet. 

     Utskottet noterar att ”LS-andelen sammanlagt” enligt gällande nivå är felaktigt beräknad i lagförslagets bilaga. Den korrekta summan ska rätteligen vara 21 096 030,97 euro. Räknefelet påverkar inte förslaget till lagändring.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 november 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, socialdirektören Susanne Lehtinen från Mariehamns stad, lagberedaren Diana Lönngren och förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, Veronica Thörnroos samt Stefan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

Mariehamn den 3 december 2015

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte