Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2020-2021

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Anpassning av landskapsandelssystemet till ny lagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2020-2021

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapsandelssystemet anpassas till de reformer som genomförs vid ingången av 2021. Då träder ny lagstiftning i kraft på socialvårds- och utbildningsområdet samtidigt som kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst (KST) inleder sin verksamhet.

     Genom förslaget utformas landskapsandelssystemet enligt den förändrade struktur som följer av den nya lagstiftningen. Det innebär att antalet kostnadsbaserade landskapsandelar inom utbildningsverksamheten utökas från två till sex. Genom att barnomsorgen administrativt flyttas från socialvårds- till utbildningssektorn föreslås en ny landskapsandel för barnomsorgen. Därutöver tillkommer två landskapsandelar för helt nya verksamheter: förberedande undervisning för nyanlända samt grundskoleutbildning för andra än läropliktiga. Slutligen föreslås en ny landskapsandel för specialfritidshemsverksamhet. Till den delen motiveras förslaget inte av en anpassning till den nya lagstiftningen utan baseras på ett initiativ från kommunerna. De två nuvarande landskapsandelarna för grundskolan respektive träningsundervisningen kvarstår oförändrade.

     På socialvårdsområdet förblir antalet kostnadsbaserade landskapsandelar oförändrat. Landskapsandelen för socialvården ändras dock till en landskapsandel för äldreomsorg med hänvisning till att barnomsorgen förs över till utbildningsområdet. Utjämningen av landskapsandelen för den samordnade socialvården föreslås bli slopad med hänvisning till kommunerna har avtalat om finansieringen av KST.

     Vid anpassningen beaktas också de ökade kostnader som den nya lagstiftningen innebär för kommunerna. Ersättningsgraderna för de berörda landskapsandelarna föreslås bli höjda för att öka finansieringen genom systemet. Samtliga basbelopp för de kostnadsbaserade landskapsandelarna för finansåret 2021 fastställs enligt förslaget med nettodriftskostnaderna för 2018 som grund. Detta ersätter den regelmässiga uppföljningen av basbeloppen som skulle göras nästa år. Dessutom föreslås att en extrauppföljning av basbeloppen ska göras på basen av nettodriftskostnaderna för 2021 så snart uppgifter om dem finns tillgängliga.

     Den föreslagna lagändringen är avsedd att tillämpas från och med finans-året 2021. Lagförslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för 2021 på ett sådant sätt att det bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad form.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget överensstämmer med vad som tidigare aviserats i fråga om följder av etablering av KST.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 16 november 2020 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört finansministern Torbjörn Eliasson, lagberedaren Diana Lönngren från lagberedningen, stadsdirektören Barbara Heinonen från Mariehamns stad och förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund k.f..

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Liz Mattsson, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Sekreterare

 

 

Emma Dahlén