Finans- och näringsutskottets betänkande 20/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-04-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Stöd till kommunernas it-samordning

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 17/2018-2019

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I enlighet med vad som anges i Ålands budget för 2019 föreslår landskapsregeringen en utvidgning av möjligheterna för kommunerna att beviljas samarbetsstöd för samordningsprojekt inom it-området.

     Samarbetsstödet ska liksom hittills kunna beviljas för samarbetsprojekt som drivs tillsammans av flera kommuner, oberoende av om projektet sker inom it-området eller inte. Utöver det blir det möjligt för en kommun som på egen hand inleder ett projekt på it-området att beviljas stöd, om åtgärden ökar möjligheten till it-samordning inom den offentliga sektorn. Dessutom blir det möjligt för en kommun som ansluter sig till ett pågående projekt inom it-området att beviljas stöd, om anslutningen ökar graden av it-samordning inom den offentliga sektorn.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas i oförändrad lydelse.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att den kommunala sektorn är positivt inställd till att landskapsregeringen ökar stöden och möjligheterna till samordning av de kommunala it-satsningarna. Utskottet har en förhoppning om att detta kommer att stimulera till en utökad digitalisering av det åländska samhället till gagn för medborgarna.

     Det råder dock ett visst missnöje med den tydliga allokeringen av medel till it-samordning. Kritiken är speciellt kopplad till det faktum att de medel som kommer att användas för samarbetsstödet är tagna från den egentliga kompensationen till kommunerna (se LF 16/2018-2019).

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 april 2019 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, lagberedaren Diana Lönngren, biträdande finanschefen Runa Tufvesson, budgetplaneraren Robert Lindblom, kommundirektören Christian Dreyer från Kumlinge kommun, kommundirektören John Eriksson från Jomala kommun, förbundsdirektören Magnus Sandberg från Ålands kommunförbund, samt stadsdirektören Barbara Heinonen och finanschefen Peter Carlsson från Mariehamns stad.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Petri Carlsson, ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Zetterman, vtm Veronica Thörnroos och ersättaren Sara Kemetter.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

 

__________________

 

                     

Mariehamn den 25 april 2019

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson