Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2014-2015

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2015-09-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Ändring av sjöarbetsinkomstavdraget

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 29/2014-2015

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att avdraget för sjöarbetsinkomst vid kommunalbeskattningen sänks. Lagförslaget innebär att den reform av sjömanspensionssystemet som riksdagen har beslutat om genomförs på samma sätt i landskapet som i riket.

     Det reformerade sjömanspensionssystemet tillämpas från och med 2016. För att den föreslagna ändringen av kommunalskattelagen ska kunna tillämpas vid beskattningen för 2016 förutsätts att den träder i kraft senast den 1 januari 2016.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas oförändrat.

 

Utskottets synpunkter

 

I likhet med landskapsregeringen konstaterar utskottet att lagstiftningen om sjömanspensioner och om stödet till sjöfarten liksom lagstiftningen om sjöarbetsinkomstavdraget vid statsbeskattningen hör till rikets lagstiftningsbehörighet och träder därmed i kraft även i landskapet vid årsskiftet. Bestämmelserna om sjöarbetsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen hör emellertid till landskapets lagstiftningsbehörighet. För att avdraget även i landskapet ska anpassas till förändringen av sjömanspensionssystemet krävs att kommunalskattelagen ändras.

     Lagstiftningspaketet i riket innebär att återbetalningstiden för arbetsgivarnas sjömanspensionspremieavgift försnabbas för lastfartygsrederier och att den absoluta merparten av de sjöanställda kommer att tjäna på reformen. Enligt vad utskottet erfarit är det förhöjda sjöfartsstödet, som blir effekten av reformen, med i budgetberedningen i riket.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen inte i tid fått information om lagstiftningspaketet på det sätt som är avsikten med de kvartalsvisa mötena med finansministeriet. Utskottet betonar, mot bakgrund av den delade lagstiftningsbehörigheten på detta område, vikten av att dessa diskussioner i fortsättningen fungerar så att landskapet erhåller både reell och konkret information om vad som är på gång i lagstiftningsväg.                  

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 september 2015 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Roger Nordlund, lagberedaren Diana Lönngren och vd:n Olof Widén från Rederierna i Finland r.f. (per telefon).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden Mika Nordberg och ledamöterna Karl-Johan Fogelström, Annette Holmberg-Jansson och Mats Perämaa.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 3 september 2015

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte