Finans- och näringsutskottets betänkande 21/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2018-2019

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2019-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Förslag till första tilläggsbudget för år 2019

·       Landskapsregeringens budgetförslag nr 3/2018-2019

·       Budgetmotionerna BM 68-70/2018-2019

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Tandläkarbil 3

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 4

Motioner 4

Hörande. 4

Närvarande. 4

Reservation. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat ett förslag till första tillägg till budgeten för Åland för år 2019. Förslaget till tilläggsbudget omfattar medel för en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg, flygfotografering av stormskador i skogarna, utvärdering av AMS verksamhet och en omdisponering av anslagen för sjöfartsutbildningen från högskolan till gymnasiet. Vidare ingår ett investeringsanslag för anskaffning av tandvårdsbil.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att tilläggsbudgeten antas i oförändrad form. Utskottet föreslår vidare att budgetmotionerna förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt

 

Utskottet förordar de föreslagna anslagen och konstaterar att i och med tillägget har för budgetåret 2019 budgeterats kostnadsanslag om totalt 376 789 000 euro, varav 346 036 000 för verksamhets- och överföringskostnader samt 30 753 000 euro för investeringskostnader.

Skatterelaterade intäkter

 

Utskottet konstaterar att intäkterna från skattegottgörelsen för år 2017 har fastställts till 11 745 093 euro, vilket är 1 054 000 euro lägre än i budgeten, medan lotteriskatterna är 483 000 euro högre än i grundbudgeten. Budgetens inkomstsida belastas således med en sänkning om totalt 571 000 euro.

 
Barnbidragets ensamförsörjartillägg

 

I ÅSUB:s senaste rapport (2018:6) om ekonomisk utsatthet och social trygghet, vilken redogör för situationen år 2016, konstateras att ensamförsörjarhushållen är en ekonomiskt utsatt grupp.

     En genomsnittlig ensamförsörjare med ett barn som erhåller utkomststöd ligger fortfarande aningen under den relativa fattigdomsgränsen år 2016, även om en förbättring har skett från år 2012. Motsvarande ensamförsörjare med 2 barn ligger aningen över den relativa fattigdomsgränsen medan ett motsvarande hushåll med tre barn ligger drygt tio procentenheter under fattigdomsgränsen och uppvisar också en försämring jämfört med år 2012.

     Antalet ensamförsörjarhushåll som erhöll utkomststöd har minskat en aning från år 2012 (74 st) till år 2016 (72 st). Som jämförelse kan nämnas att det i december 2016 fanns totalt 463 mottagare av ensamförsörjartillägg. Enligt statistiken fanns det år 2016 totalt 673 ensamförsörjarhushåll med barn upp till 18 års ålder. Med beaktande av att barnbidrag endast betalas för barn upp till 16 års ålder innebär det att ungefär 75 procent av ensamförsörjarhushållen ansöker om ensamförsörjartillägget till barnbidraget.

     Utskottet konstaterar samtidigt att förändringen bland hushållen med två vuxna med barn som erhåller utkomststöd har förändrats till det sämre, från 37 stycken år 2012 till 41 stycken år 2016. Det totala antalet hushåll med 2 vuxna uppgick till 2 584 stycken samma år.       

     Utskottet anser att det är viktigt att åtgärder riktas direkt till de grupper som är i behov av stöd och att det finns flera typer av stöd och åtgärder tillgängliga för respektive grupp. Utskottet har erfarit att en höjning av ensamförsörjartillägget inte påverkar nivåerna på övriga bidrag.

     Utskottet konstaterar vidare att årskostnaden för förslaget i budgetmotion nr 68/2018-2019 skulle bli cirka 510 000 euro, vilket ska jämföras med årskostnaden för tilläggsbudgetens förslag som uppgår till cirka 100 000 euro.

Sjöfartsutbildningen

 

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen den 28 mars 2019 tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att ge förslag på hur samarbetet inom ramen för det som kallas Ålands sjöfartsakademi (ÅSA) ska utveckals i framtiden. Ålands sjöfartsakademi består av Högskolan på Åland, Ålands gymnasium och Ålands sjösäkerhetscentrum. Avsikten är också att tillsätta ett sjöfartsråd som ska leda och vidareutveckla samarbetet inom sjöfartsakademin.

     Landskapsregeringens långsiktiga mål är att stärka sjöfartsutbildningarna och förtydliga rollerna för alla aktörer. Ett led i detta är att bolagisera högskolan, först som en resultatenhet inom landskapsregeringen och därefter som aktiebolag.

     Utskottet har erfarit att de lagstadgade samarbetsförhandlingarna gällande den personal som överförs från högskolan till gymnasiet har genomförts.

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS)

 

I budgeten finns ett anslag upptaget för att göra en utvärdering av AMS verksamhet i avsikt att skapa ”en myndighet i tiden”. Utskottet vill framhålla att arbetsmarknaden kontinuerligt förändras och att exempelvis digitaliseringen gör att de så kallade ”enkla jobben” minskar. Därmed är det viktigt att inte enbart myndigheten som sådan granskas, utan att dess verksamhetsområden utvärderas och särskilt sysselsättningsförutsättningarna.

     Utskottet har också erfarit att det nya it-systemet för handläggning av studiestöden också ska hantera ett flertal olika sidofunktioner, såsom kontakter med banker, vilket gör att utvecklingskostnaderna blir högre.

Flygfotografering av verkningarna efter stormen Alfrida

 

Utskottet har erhållit information om att de stöd som finns att söka på EU-nivå för skador i samband med naturkatastrofer inte är tillämpliga på stormen Alfridas verkningar på Åland. Skadorna på Åland når inte upp till de nivåer som krävs för att berättiga till ersättning. Enligt uppgift krävs det att skadorna ska uppgå till minst 1,5 % av värdet på BNP och då skulle en eventuell ersättning uppgå till 2,5 % av skadornas värde.

 

Tandläkarbil

 

Utskottet har erfarit att den planerade anskaffningen av en mobil tandläkarstation fortfarande är på ett inledande stadium och önskar därför att en förstudie genomförs eftersom tandläkarbilen också behöver användas på fasta Åland för att kunna utnyttja anskaffningen på effektivast möjliga sätt. Utskottet anser också att landskapsregeringen bör överväga användandet av olika finansieringsformer, till exempel leasing.

 

Detaljmotivering

 

210

 

REGERINGSKANSLIET

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

I ltl Harry Janssons budgetmotion nr 70/2018-2019 föreslås att anslaget sänks med 70 000 euro.

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 70/2018-2019 förkastas. Utskottet har efter omröstning med rösterna 4-2 beslutat förkasta budgetmotionen, varvid beslutet biträddes av ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Zetterman.

 

 

 

410

ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

 

I ltl Axel Jonssons m.fl. budgetmotion nr 68/2018-2019 föreslås att anslaget ökas med 240 000 euro.

     Utskottet hänvisar till den allmänna motiveringen i betänkandet och föreslår att budgetmotion nr 68/2018-2019 förkastas.

Utskottet har efter omröstning med rösterna 4-2 beslutat förkasta budgetmotionen, varvid beslutet biträddes av ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Zetterman.

 

 

 

9840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

I ltl Brage Eklunds m.fl. budgetmotion nr 69/2018-2019 föreslås att anslaget sänks med 350 000 euro.

     Utskottet föreslår att budgetmotion nr 69/2018-2019 förkastas.

Vicetalman Veronica Thörnroos, understödd av ledamot Lars Häggblom, föreslår att anslaget sänks med 350 000 euro. Utskottet har efter omröstning med rösterna 4-2 beslutat förkasta vicetalmannens förslag, varvid beslutet biträddes av ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg och Ingrid Zetterman.

 

    

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 april 2019 begärt in finans- och näringsutskottets yttrande över budgetförslaget.

 

Motioner

Budgetmotionerna nr. 68-70/2018-2019 har lämnats in i anslutning till förslaget till tilläggsbudget.

 

Hörande

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Camilla Gunell, ministern Mats Perämaa, ministern Wille Valve, ministern Tony Asumaa, budgetplaneraren Robert Lindblom, biträdande finanschefen Runa Tufvesson, byråchefen Susanne Strand, specialsakkunnige Tove Nylund, verkställande direktören Katarina Donning från ÅDA Ab, förvaltningsdirektören Jeanette Pajunen från Ålands hälso- och sjukvård, vice verkställande direktören Eva Mikkola-Karlström från Godby Shipping Ab samt prorektorn Sven Schauman från Högskolan på Åland.

 

Närvarande

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Petri Carlsson, vice ordföranden Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Zetterman och vtm Veronica Thörnroos.

 

Reservation

Vicetalmannen Veronica Thörnroos och ledamoten Lars Häggblom har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till första tillägget till budgeten för år 2019 i oförändrad lydelse,

 

att lagtinget förkastar budgetmotionerna nr. 68-70 samt

                            

att lagtinget beslutar att första tillägget till budgeten för år 2019 ska tillämpas omedelbart i den lydelse den har i lagtingets beslut.

__________________

 

Mariehamn den 14 maj 2019

 

 

 

Ordförande

 

 

Petri Carlsson

 

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson

 

 


Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Vicetalman mfl

Datum

 

Veronica Thörnroos

2019-05-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 21/2018-2019 gällande BF 3/2018-2019

 

Motivering

1.Landskapsregeringens planer på att via tvångslagstiftning sammanföra 15 av kommunerna till tre enheter kan inte förverkligas till följd av kommuninvånarnas motstånd. Eftersom den tidigare s.k. tvångslagen inte heller tillåter parallella och frivilliga kommunprocesser, finns det inte behov att anslå ytterligare processtöd till den kommunala sektorn under innevarande budgetår. Vi anser därför att anslaget och motiveringen  under moment 21010 Regeringskansliet skall utgå.

2.Att så många ensamförsörjare befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge är en oacceptabel situation som fordrar fördelningspolitiska åtgärder. Således föreslår vi att lagtinget går in för att stärka ensamförsörjarnas situation genom att fördubbla barnbidragets ensamförsörjartillägg från 50 euro till 100 euro per barn och månad, istället för den av regeringen föreslagna höjningen om 10 euro.

3.Den planerade anskaffningen av en mobil tandläkarstation är fortfarande på ett inledande stadium. För att maximera nyttan ur ett både individ- samt samhällsekonomiskt perspektiv bör landskapsregeringen genomföra en ordentlig förstudie innan vidare beslut fattas. I dagsläget saknas ett faktabaserat beslutsunderlag.  Därtill bör olika finanseringsupplägg noggrant analyseras innan beslut fattas. Landsskapsregeringen bör återkomma i ordinarie budget då ärendet beretts på sedvanligt sätt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

1.att anslaget jämte motivering under moment 21010 Regeringskansliet utgår.

2.att anslaget under moment 41010 Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) ökas med 240 000 euro och att motiveringen under momentet (stycke 2) får följande lydelse: ”Som ett led i arbetet att stärka situationen för de ekonomiskt utsatta föreslås barnbidragsanlagen ändras så att ensamförsörjartillägget höjs från 50 euro till 100 euro per barn och månad. Detta är en riktad insats till en grupp där risken för socioekonomisk utsatthet är hög. Antalet barn beräknas till ca 850 och beräknat tilläggsbehov under perioden juni – december 2019 är 240 000 euro.

 

3.att anslaget jämte motivering under moment 984000 Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) utgår.

 

 

 

 

Mariehamn den 14 maj 2019

 

 

 

 

 

Veronica Thörnroos                                   Lars Häggblom